Definition tätort

Som tätbebyggt område räknas alla hussamlingar med minst 200 invånare om avståndet mellan husen normalt inte överstiger 200 meter. Avståndet kan dock tillåtas överstiga 200 meter, när det gäller hussamlingar inom en större orts influensområde.

Å andra sidan bör maximigränsen mellan husen sättas lägre än 200 meter, där bebyggelsens karaktär så påkallar - i små tätorter där ingen tydlig tätortskärna (centrum, city) framträder eller då gränsen mellan tätort och landsbygd är diffus. Med diffus menas då att bebyggelsen i tätorten inte framstår som avsevärt tätare än inom övriga närliggande bebyggda områden.

Vid avgränsningen av tätbebyggda områden medräknas också obebodda hus, och hus som endast används som arbetsplats.

Jordbrukets ekonomibyggnader betraktas inte som hus tillhörande tätortsbebyggelse om de inte är fritt liggande i förhållande till huvudegendomen.

I Sverige räknas inte ren sommarbebyggelse som tätort. Det krävs att minst hälften av husen har permanentboende.

Anstalter o d, som är belägna utanför tätbebyggt område, räknas som tätort om anstaltens bofasta personal med familjer osv. men utan patienter, utgör minst 200 personer.

Även om avståndet mellan husen överstiger 200 meter, skall det inte betraktas som avbrott i bebyggelsen, när områden mellan husen utnyttjas till allmännyttiga ändamål - vägar, parkeringsplatser, parker, idrottsplatser och kyrkogårdar. Detsamma gäller sådana obebyggda områden som lagerplatser, järnvägslinjer och kajer.

(Källor: SCB, Wikipedia, den fria encyklopedin)

Kontakt

Sidansvarig:

Vara kommun | Stora Torget 8 | 534 81 Vara | Tel: 0512-310 00
E-post: vara.kommun@vara.se | Organisationsnr: 212000-2924