Brottsförebyggande arbete

Invånarna i Vara kommun ska känna sig trygga. Det är ett prioriterat område och här kan du läsa om vad som görs för att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande i kommunen.

Kommunens ansvar för brottsförebyggande arbete

Sedan juli 2023 har kommuner i Sverige ett lagstadgat ansvar för det lokala brottsförebyggande arbetet. Det innebär att varje kommun ska ha en samordningsfunktion för de brottsförebyggande frågorna. Minst vartannat år ska vi i kommunen också uppdatera vår lägesbild och med lägesbilden som underlag besluta om en åtgärdsplan. Vi ska också arbeta för att samverka med externa aktörer och bidra till att information om det brottsförebyggande arbetet sprids till kommunens invånare.

Samordnare för Vara kommuns brottsförebyggande frågor är kommunens säkerhetssamordnare.

Så här jobbar vi

Brottsförebyggande rådet

Vara kommuns brottsförebyggande råd leds av kommunstyrelsens ordförande. Rådet samlar politiker samt polis som genom dialog skapar en gemensam bild över det lokala nuläget.

Sammankallande till det Brottsförebyggande rådet är kommunens säkerhetssamordnare.

Medborgarlöfte i samverkan med polisen

Vartannat år tar kommunen tillsammans med polisen fram ett medborgarlöfte där vi, baserat på den aktuella lägesbilden i kommunen, lovar att vidta vissa brottsförebyggande åtgärder. Åtgärderna följs sedan upp för att se om önskat resultat uppnåtts.

VEST-samarbete

En viktig operativ och medskapande del av det brottsförebyggande arbetet med att upptäcka eventuella problemområden är det så kallade VEST-samarbetet. VEST står för ”Vara i effektiv samordning för trygghet” och är ett samarbete mellan kommunens olika verksamheter, räddningstjänst, polis, civilsamhälle, näringsliv och myndigheter. Modellen har testats i andra kommuner med mycket gott resultat. Genom regelbundna och täta kontakter upptäcks problemområden snabbt och förutsättningar för agerande och konkreta insatser för att skapa lugn och trygghet kommer på plats.

Tack vare vårt lokala brottsförebyggande råd och VEST-samarbetet får vi aktuella lägesbilder från många av kommunens delar och kan göra relevanta åtgärder, både för att minska brottsligheten och öka känslan av trygghet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?