Eldning av trädgårdsavfall

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för eldning av trädgårdsavfall samt hur du ska hantera det.

Från och med 1 januari 2024 gäller ny lagstiftning i avfallsförordningen. Vara kommun har gjort bedömningen att det för närvarande inte är tillåtet att elda park- och trädgårdsavfall. Denna bedömning grundar sig i den svenska avfallslagstiftningen och delas av Naturvårdsverket, som är den tillsynsvägledande myndigheten i frågan. Men förvirringen är stor, då olika organisationer, kommuner och politiker ger olika besked. Vissa hävdar att det är tillåtet medan andra motsätter sig det.

Vad är syftet med att förbjuda eldning av trädgårdsavfall?

Förbudet att elda trädgårdsavfall är en ändring i avfallsförordningen. Den syftar primärt till att främja materialåtervinning genom kompostering eller energiåtervinning för värme och energi till hushållen.

Är det möjligt att söka dispens för att elda avfall?

Ja, du kan söka dispens både för allmänna tillställningar och för privat eldning men endast om det finns särskilda skäl.

För allmänna tillställningar enligt ordningslagen kan det vara möjligt att söka dispens. Ett exempel är valborgsbrasor. För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Tänk på att det kan krävas polistillstånd vid offentliga tillställningar. Kontakta polismyndigheten för att kontrollera vad som gäller i ert fall.

Om du vill elda ditt privata avfall går det ansöka om dispens från förbudet att elda trädgårdsavfall. Det går endast att få dispens om något av dessa fyra skäl är uppfyllda:

 1. Det är inte tekniskt genomförbart med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling.
 2. Det skulle bli ett jämförbart återvinningsresultat med en annan hantering.
 3. Det ger inte det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan. Exempelvis långa avstånd.
 4. Det skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader.

Från om med den 1 maj 2024 kommer en handläggningsavgift tas ut, motsvarande 2376 kronor. Avgiften tas ut även vid avslag.

Uppdatering av Vara kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter

Vara kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter kommer att uppdateras med rätt information inom kort, eftersom informationen om eldning av trädgårdsavfall inte längre är aktuell. Svensk lagstiftning gäller över våra lokala föreskrifter. De lokala föreskrifterna om undantag behöver beslutas om i kommunfullmäktige vilket innebär att processen kommer dröja till hösten 2024.

Hur ansöker jag om dispens för eldning av trädgårdsavfall?

Ansökan skickas på mejl till miljo.bygg@vara.se och ska innehålla följande information:

 • Kontaktuppgifter på den som söker dispens
 • Personuppgifter
  • E-post
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Fakturamottagare
 • Var eldningen ska anordnas
 • Om det är en offentlig tillställning
 • Motivering till hur fördelarna överstiger nackdelarna om det finns särskilda skäl
 • Under vilka tider ni ska elda
 • Hur mycket avfall och vilket typ av avfall som ska eldas
 • Vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa och miljö.

Från om med den 1 maj 2024 kommer en handläggningsavgift tas ut, motsvarande 2376 kronor. Avgiften tas ut även vid om du inte får ansökan beviljad.

Tänk på att skicka in din ansökan i god tid innan du vill elda. Handläggningstiden är cirka 2-4 veckor.

Vilka konsekvenser kan det få att elda trädgårdsavfall utan dispens?

Om miljöenheten får klagomål om att eldning av trädgårdsavfall förekommer, kommer vi att utföra tillsyn. Är klagomålet befogat kommer en handläggningsavgift tas ut per nedlagt timme. Timavgiften för 2024 är för närvarande 1188 kronor och är beslutad av kommunfullmäktige.

Vad gäller för mig som har skogs- och lantbruksverksamhet?

Förbudet att elda trädgårdsavfall gäller alla. Biologiskt avfall som uppstår vid skogsbruk eller lantbruk, som ris och grenar, är undantaget. Vi bedömer att det avfallet inte är ett trädgårdsavfall och därför gäller inte eldningsförbudet för det avfallet. Eldningen måste alltid ske på ett säkert sätt. Meddela räddningstjänsten att du ska elda.

Du får alltså elda ris och grenar från skogs- eller lantbruket. Men har du möjlighet att kompostera eller samla grenar och ris på hög på några platser gör du en riktigt bra insats för miljön och den biologiska mångfalden.

Vad ska du göra med ditt trädgårdavfall?

Du kan välja mellan att:

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?