Planprogram för Håkan Månsgården

Här hittar du mer information om pågående planarbete för Håkan Månsgården i Vara tätort.

Kortfakta

  • Fastighet: Vara 36:1, Vara 38:1 och Vara 36:2
  • Område: Vara tätort
  • Användning: Bostäder (primärt)
  • Kommunalt/Exploatörsdriven

Aktuellt

7 juni 2017 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott § 95 att ge plan-och tillväxtenheten i uppdrag att ta fram en förstudie gällande ett nytt bostadsområde vid Håkan Månsgården. Plan- och tillväxtenheten arbetar nu med att ta fram ett första planförslag.

Beskrivning

I Vara tätort finns det ett stort behov av att utöka tomtreserven för villatomter. Det finns även efterfrågan på lägenheter i flerbostadshus. Området vid Håkan Månsgården har stor potential att bli ett bostadsområde med yta för många bostäder i ett centralt läge i Vara tätort.
Området är stort, över 30 hektar. Att ta fram ett planprogram ger möjlighet att hantera större frågor i ett tidigt skede, och detaljplaner kan sedan göras etappvis efter behov.

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram är ett sätt att kartlägga och samla in kunskap om ett område innan detaljplaneskedet. Programmet är mer översiktligt och syftar till att ta fram olika lösningar och verka för ett helhetstänk inför detaljplanearbetet. Programmet utförs oftast skriftligt, men kan med fördel innehålla bilder och illustrationer. Ett planprogram är ett sätt att i ett tidigt skede beskriva kommunens mål och visioner för ett större område, exempelvis ett kvarter.

Vad kommer det att bli?

Framför allt kommer det att bli bostäder i olika former. Behov av service, som till exempel förskola, och möjlighet för handel eller annan icke störande verksamhet inom området ska utredas i planarbetet. Det kommer också finnas plats för grönområde och ett rekreationsstråk längs Afsån. Området kommer att byggas i etapper, troligtvis med start vid befintlig bebyggelse. Det finns också värden på platsen som ska bevaras, så som odlingslotter och hundrastgård.

Varför ska det byggas just där?

Området Håkan Månsgården är utpekat i gällande översiktsplan, och sett till Vara tätort finns det inget annat område som har liknande potential till ett centralt, markeffektivt och strategiskt läge för bostäder.
Från området är det bara en kort promenad in till centrala Vara med den service som finns där såsom skolor, vård, handel och kultur. Det är även nära till Vara resecentrum och E20 för den som pendlar.

Dokument

Finns i nuläget inga dokument länkade till det här projektet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?