Upprätta eller ändra detaljplan? Ansök om planbesked

Om du planerar att bygga något som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs så ska du ansöka om planbesked. På ansökan får du svar på om det lämpligt att påbörja ett planarbete eller inte. Här hittar du mer information om hur du ansöker och hur gången ser ut.

Så ansöker du om planbesked

För att ansöka om planbesked använder du vår e-tjänst.

Vad innebär ett planbesked?

Första steget mot att upprätta eller ändra en detaljplan är att ansöka om ett planbesked. I planbeskeded framgår det om kommunen avser att inleda ett detaljplanarbete eller inte.

Planbeskedet är antingen positivt eller negativt. Om det är positivt kommer kommunen att påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan. Skulle planbeskedet vara negativt har kommunen gjort bedömningen att det inte är lämpligt att ta fram en ny detaljplan. Planbeskedet kan inte överklagas.

Ett positivt planbesked är första steget i en detaljplaneprocess.

Detaljplaneprocessen

Planbesked

Den som vill upprätta eller ändra en detaljplan kan ansöka om ett planbesked hos miljö- och byggnadsnämnden. Ett planbesked är ett tidigt principbeslut från kommunen om ett detaljplanearbete påbörjas eller inte. Nämnden har fyra månader på sig att lämna ett besked om parterna inte kommer överens om en annan tidsplan.

Program

Ett program är ett sätt att kartlägga och samla in kunskap om ett område innan detaljplaneskedet. Programmet är mer översiktligt och syftar till att ta fram olika lösningar och verka för ett helhetstänk inför detaljplanearbetet. Programmet utförs oftast skriftligt, men kan med fördel innehålla bilder och illustrationer. Ett planprogram är ett sätt att i ett tidigt skede beskriva kommunens mål och visioner för ett större område, exempelvis ett kvarter.

Samråd

När ett planförslag är framarbetat ställs det ut för samråd. Samrådet är till för att samla in synpunkter från berörda aktörer, kommunens nämnder och förvaltningar/avdelningar, statliga myndigheter och länsstyrelsen, föreningar samt olika intresseorganisationer. Ibland anordnas samrådsmöten där allmänheten är välkomna att diskutera planförslaget och ställa frågor. Aktuella planhandlingar ställs ut i olika offentliga lokaler samt på kommunens hemsida.

När samrådstiden gått ut sammanställs samtliga synpunkter som kommit in till kommunen i en samrådsredogörelse. I redogörelsen bemöter kommunen de inkomna synpunkterna genom kommentarer där eventuella åtgärder beskrivs.

Granskning

Granskningen är till för att redovisa för allmänheten hur samrådssynpunkterna har påverkat planförslaget och om förändringar har gjorts.

Granskningen äger rum under minst två veckors tid. Planförslaget finns då att tillgå på hemsidan och andra offentliga platser.

Efter granskningsskedet sammanfattas de inkomna synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Politiken tar sedan ställning till planförslaget, och till slut så antas detaljplanen. Om planförslaget ändras avsevärt efter granskningen ska ett nytt granskningstillfälle åter genomföras.

Antagande

Beroende på vilket planförfarande och omfattning som gäller för detaljplanen, antas planen i kommunfullmäktige eller miljö- och byggnadsnämnden.

Innan en detaljplan antas underrättas de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda under samrådet eller granskningen. De som yttrat sig skriftligen under processen har rätt att överklaga beslutet om antagande.

Laga kraft

Detaljplaner är bindande för efterföljande beslut enligt plan- och bygglagen (PBL). När en detaljplan fått laga kraft utgör den underlag för kommande beslut om bygglov samt vissa anmälningsärenden, enligt plan- och bygglagen. Någon ytterligare prövning utöver det som är reglerat i detaljplanen och inom plan- och bygglagen görs inte vid en lovansökan.

Vad kostar ett planbesked?

Kostnaden på planbeskedet beror på handläggningstid och åtgärdens storlek. Enligt gällande taxa rör det sig om en kostnad på mellan 7 000 kronor till 15 000 kronor. Kostnaden gäller oavsett om svaret blir positivt eller negativt.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?