Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för en ny biogasanläggning i Ryda.

Kortfakta

  • Fastighet: Ryda 6:15, Sparlösa 2:29, Attorp 3:12 och Klo 1:3
  • Område: Ryda
  • Användning: Biogasanläggning
  • Kommunalt/Exploatörsdriven

Aktuellt

Den 12 december beslutade miljö- och byggnadsnämnden att sända ut detaljplan för del av Ryda 6:15, del av Sparlösa 2:29, del av Attorp 3:12 och Klo 1:3 på granskning. Planförslaget fanns utsänt på granskning under perioden 13 december 2023 - 26 januari 2024.

Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 1 mars - 29 mars 2023. Under samrådet inkom totalt 19 synpunkter som är sammanställda i en samrådsredogörelse. Efter samrådet justerades förslaget och gick därefter ut på granskning.

Detaljplanen revideras nu och ska sedan beslutas om antagande.

Beskrivning

Biogas Västra Skaraborg fick under år 2022 positivt planbesked för att utreda möjligheten för en utveckling av biogasanläggning i Ryda, Vara kommun. Genom att processa stallgödsel kan biogas tillverkas, likväl kan rötresterna i form av biogasgödsel utvinnas. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en byggnation av biogasanläggning.

Underlag och utredningar framtagna under detaljplanprocessen finns tillgängliga och går att begäras ut hos kontaktcenter.

Dokument

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?