Tyck till om kommunen med Bättre Vara

Här får du som har synpunkter på kommunens verksamheter möjlighet att skicka in dem till oss.

Bättre Vara är ett forum där kommuninvånarna välkomnas att lämna in synpunkter och förslag på förbättringar av kommunens verksamhet. 

Hur lämnar jag in min synpunkt?

Använd vår e-tjänst Bättre Vara för att lämna din synpunkt.

Vanliga frågor och svar om Bättre Vara

Vad händer med min synpunkt?

De synpunkter som kommer in via Bättre Vara registreras och skickas till ansvarig tjänsteman. Alla synpunkter presenteras dessutom i den nämnd som ansvarar för det som synpunkten tar upp. Det är också nämnderna som beslutar om eventuella åtgärder. Vi publicerar synpunkt och svar här på vår hemsida.

Hur får jag svar?

Du som använder dig av Bättre Vara väljer själv om du vill vara anonym eller inte. Du väljer också om du vill följa ditt ärende via notifikationer per mejl.

Återkoppling hanteras inom 10 arbetsdagar efter att du lämnat in din synpunkt. Har du loggat in i e-tjänstplattformen kan du följa ärendet på ”Mina sidor”. Är du inte inloggad, men har angett mejladress, skickas ditt svar till den angivna adressen. Har du valt att vara anonym kan du endast se svar på din synpunkt på vår hemsida, där alla inkomna synpunkter publiceras.

Under sommaren kan det ta längre tid innan du får återkoppling på grund av semestertider. Vi hoppas att du har överseende med detta.

Vilka ordningsregler finns på Bättre Vara?

Vara kommun har rätt att ta bort synpunkter som bryter mot våra ordningsregler. Det är synpunkter som innehåller:

 • kränkningar
 • hets mot folkgrupp
 • pornografi
 • brottsligt innehåll
 • upphovsrättsintrång
 • personuppgifter
 • reklam för produkter eller tjänster från privata företag.

Vad är Bättre Vara?

Bättre Vara är ett forum där kommuninvånarna välkomnas att lämna in synpunkter och förslag på förbättringar av kommunens verksamhet.

Inkomna synpunkter 2023

Januari

2023-01-21

Belysning utmed banvallen från kyrkan till Kvänums samhälle.

Hej! Tack för din synpunkt! Det finns inga planer i dags läget att sätta någon form av belysning på banvallen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-01-21

Önskar cykelväg mellan Jung och Kvänum! Gangnar många av invånarna både arbetsmässigt då många cyklar till jobbet och den vägen är farlig att cykla på! Fotbollen finns på båda tätorterna och gangnar unga som stora att cykla till och från träningen/matcher! Bara fördelar med cykelväg längst med den vägen!

Hej! Tack för din synpunkt. Visst vore det bra att fler skulle cykelpendla mellan våra olika orter!

Gällande vägnätet i Vara kommun så är majoriteten av vägarna statliga en eventuell cykelväg längs den vägen måste byggas i samråd med Trafikverket, och med pengar ur en regional pott för cykelvägar. Ur den potten ansöker Vara kommun vart fjärde år för ”våra” cykelvägar och sedan är det styrelsen för Västra Götalandsregionen som fattar beslutet om vilka cykelvägar i Skaraborg som ska prioriteras nästkommande fyraårsperiod. Det är långa processer men god möjlighet att cykla är en prioriterad fråga hos kommunen.

På kommunen driver vi på för att cykelvägarna mellan Vara och de andra tätorterna ska byggas, både genom att lyfta frågan på regional nivå och genom direkt dialog med Trafikverket. Från Vara kommuns sida pågår just nu ett utredningsarbete gällande cykelvägnätet i kommunen, och vilka ytterligare kopplingar som behövs såväl i de större tätorterna som på landsbygden. Detta bland annat för att kommunen ska ha ett underlag för diskussion med Trafikverket just gällande utbyggnad av cykelvägar längs det statliga vägnätet.

Ett medskick är att den här typen av önskemål framförs i kommande samrådsprocesser gällande ny Översiktsplan för Vara kommun. Under kommande mandatperiod kommer nämligen den nuvarande Översiktsplanen, som bland annat pekar ut viktiga stråk för cykelpendling, att omarbetas för ett nytt antagande därefter.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna
Samhällsplanerare, Plan- och tillväxtenheten

2023-01-19

Lekparken i korsningen Trädgårdsgatan och stenkilsvägen i stora Levene skulle behövas rustas upp och bli lite mer intressant så barnen vill nyttja parken. Som det är just nu är den anpassad till väldigt låg ålder utav barn. Skicka ner barnen till fotbollsplanens lekpark blir för långt och dessutom över tågbanan Upprustning skulle uppskattas

Hej! Tack för din synpunkt! Inför 2024 är det dags för en uppdatering av lekborgen och då brukar vi även se över helheten och då även bjuda in intresseföreningen för att föra en dialog.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-01-16

Hej
The emergency exit doors from the disabled changing room into the swimming pool area open onto a narrow corridor. When the door is open it blocks the corridor and you cannot go to the emergency exit. If the door has been opened automatically you cannot physically close it until it times out and closes itself. This means that anyone in either the men’s or women’s disabled changing room is trapped. In an emergency situation this could be fatal and needs looking at urgently.

Hej. Tack för er synpunkt. När dörrautomatik används från dessa omklädningsrum är vi medvetna om att dörrarna spärrar vägen i korridoren under ca 5-7 sekunder som automatiken håller dörren öppen. Brandskyddsutredning har dock genomförts och är godkänd av yrkeskunnig tjänsteperson.

Med vänliga hälsningar Åsa Hammargård, Fastighetschef

2023-01-15

Jag tycker ni har gjort det så fint i nedervaraområdet med breda motionsslingor, utegym och snart en grillkåta. Det är tätt mellan lyktstolparna vilket är uppskattat – tusen tack för att ni har satsat på detta! Ett önskemål är att det finns en papperskorg vid parkeringen alt. utegymmet.

Hej! Tack för din synpunkt! Vi är inte riktigt färdiga än som du själv skriver, grillkåta bland annat. Det kommer att finnas möjlighet att få slänga restprodukter i någon form av kärl.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-01-12

Säkrare gång väg ! På grund av tung och tät trafik på väg till optimera eller nedervara (helås) gångväg på höger sida till gamla banvallen och ingången till nya rekreationområdet, på nuvarande gräsyta från korsen odalvägen-västraringleden ..

Hej! Tack för din synpunkt! Jag tar med mig detta förslag till arbetsgruppen för gång-cykelvägar i kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-01-06

På f.d. vägverkets personallokal sitter på utsidan en högvarvig fläkt. Den har gått konstant i flera år, sommar som vinter. Den måste ju dra väldigt med ström. Behövs den? Byta ut mot något som drar mindre ström och framför allt LÅTER mindre

Hej. Tack för din synpunkt. Det ljud som hörs är ventilationsaggregatet till gymnasiets elprogram. Aggregatet har ingen funktion för behovsstyrning och därav är det i drift. En utredning gällande Lagmansgymnasiets lokalbehov pågår och vi inväntar beslut innan investeringar genomförs i befintlig lokal.

Med vänliga hälsningar, Åsa Hammargård, Fastighetschef

2023-01-05

Dålig skyltning och information om den rondellen som byggs och när den förväntas bli klar, så tråkigt att inte hitta någon information om när den blir klar

Hej! Tack för din synpunkt! Skyltningen är trafikverkets ansvar! Det finns dock lite information på vår hemsida om byggnationen. Den informationen är nog den mest uppdaterade vi har i dagsläget!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-01-05

Vi som bor på Lumbersgatan i Vara har numera 1 trottoar. Den trottoaren får förstås fastighetsägaren skotta, men varför kör inte plogbilen ända intill staket/häck på motstående sida? På detta vis blir ju gatan smalare !!

Hej! Tack för din synpunkt! Motsvarande sida av gatan har ett så kallat ”motveck”, vi försöker ploga så att snön hamnar där!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-01-01

Nu har vi precis firat jul och nyår. Mina funderingar är om man kan förbjuda fyrverkerier inom tätorterna i Vara kommun. Djur far illa både hundar och katter, ja alla djur. Fyrverkerierna stör givetvis även människor, men vi kan ju tala för oss! Tacksam om ni kan diskutera detta inför kommande helger.

Hej och tack för din synpunkt! Som reglerna ser ut idag är fyrverkerier inom tätorterna i huvudsak förbjudna, men det finns vissa undantag just vid nyår. Reglerna framgår av ordningslagen och av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun.

Av ordningslagen framgår att pyrotekniska varor – alltså fyrverkerier – inte får användas utan tillstånd av Polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Samtidigt ger ordningslagen kommuner rätt att besluta om användning av fyrverkerier, vilket Vara kommun har gjort i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Av dessa framgår att pyrotekniska varor som smäller eller på annat sätt avger störande ljud inte får användas inom detaljplanelagt område. Förbudet gäller även i närheten av detaljplanlagt område om ljudet förorsakar olägenhet som inte är obetydligt inom sådant område. Förbudet gäller dock inte under skärtorsdag fram till klockan 24.00 och under påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton fram till klockan 01.00 påföljande dygn. Polismyndigheten får lämna tillstånd att använda pyrotekniska varor även på annan tid om särskilda skäl föreligger.

Det är kommunfullmäktige – kommunens högsta beslutande organ, representerat av folket i Vara – som beslutar om de allmänna lokala ordningsföreskrifterna där frågan om fyrverkerier regleras. Genom att du har lämnat en synpunkt har du visat att du tycker frågan är viktig. Andra sätt att påverka är att såklart att engagera sig politiskt.

Med vänliga hälsningar
Christina Bjerke Versland, kanslichef Vara kommun

Februari

2023-02-18

Jag undrar vem som är ansvarig för den offentliga toaletten vid badhusparkens cafe? Jag undrar då jag var tvungen att nyttja toaletten i fjol, det var den äckligaste toaletten, smutsigt trasigt vidrigt!! Inget man glömmer som turist tänker jag. Och jag som bor i Vara och betalar skatt här måste väl kunna besöka toaletten efter minigolf och fika?!

Hej. Tack för din synpunkt! Jag tar med mig detta! Vi ska se över hur vi kan förbättra statusen!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-02-18

Hej!
Varför finns det inga hjärtstartare på skolorna i Vara, Vara badhus eller Vara vårdcentral. Finns inga registrerade hjärtstartare över dessa områden. Tycker dessa är viktiga områden att det finns och veta att det finns på.

Hej! Tack för din synpunkt! Vi tar till oss den och ser vi över om vi kan registrera och tydliggöra de hjärtstartare som finns.

Mvh Jennie Wikström Nord, HR-generalist

2023-02-15

Skogskullespåret. Jag vill framföra att området är väldigt uppskattat, lättillgängligt och toppen för varaborna !

Hej. Tack för din synpunkt! Ska framföra detta till de som varit engagerade i projektet.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-02-15

Har varit med en familjemedlem till tandläkaren, men det finns dåligt med handikapparkeringar utanför folktandvården och biblioteket Mitt förslag är att en handikapparkeringsruta ritas upp utanför biblioteket precis som taxirutan

Hej! Kommunen har inga planer på kort sikt att måla upp en ruta för rörelsehindrade. Detta för att en sådan ruta, för att uppfylla kraven för en sådan, skall vara bredare än vad som ryms på gatans nuvarande utformning. Om/när gatan i en framtid byggs om, är det troligt att den utformas på ett sådant sätt att det ryms en ruta – just med tanke på Folktandvården. Samtidigt, så finns det ju rutor för rörelsehindrade relativt nära på torget. Men visst, de är långt borta för den som har stora behov.

Vänligen, Stellan Gedell, Gatuingenjör

2023-02-13

Önskar att träden på Parkvägen i Tråvad beskäres i år eftersom det inte gjordes ifjol. På sommaren blir lövkronorna så yviga att gatubelysningen döljs. Önskar även att träden på Tomtvägens lekplats gallras också eftersom de har blivit alldeles för stora. Tack på förhand

Hej. Tack för din synpunkt! Vi tar med oss detta inför planeringen. Samtidigt ska vi vara förståndiga när det gäller att gallra ur, skugga är en viktig aspekt för oss alla.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-02-11

Hej! Vi har ett gammalt hus som vi kommer renovera under flera år framöver. Därför har jag sett fram emot den nya återvinningscentralen då den gamla har varit trång och svår att komma till. Nu gjorde jag mitt första besök och blir då medveten om på vilken nivå materialet ska vara sorterat. Vi kommer framöver få mängder med tretexmaterial med tapetrester, masonit med pålimmade plastmattor och de vanliga byggpåsarna med mer eller mindre plastprodukter, byggdamm, enstaka skruvar osv. Det här går om jag förstår kraven på material inte att lämna in här i kommunen. Vad ska jag göra med det?

Hej! Allt avfall som lämnas vid återvinningscentralerna ska vara sorterat. Osorterat eller blandat avfall tas inte emot. Avfallet ska lämnas löst i respektive container utan säckar. Undantag är lättflyktigt material och invasiva växter – kontakta personalen på plats om du vill lämna sådant.

 • Sortera ditt avfall innan du åker till återvinningscentralen.
 • Använd bara säckar, lådor, påsar, kartonger eller kassar för att transportera avfallet
 • Packa bilen rätt. Det underlättar när du kommer till oss.

Med vänlig hälsning, Avfall & Återvinning Skaraborg

2023-02-09

Är ganska nyinflyttad till vara kommun och jag måste ärligt säga attjag är något besviken på Vara. Kommunen är tråkig och trött och lockar inte till besök. Inget finns att titta på eller göra. Vara konserthus är ju undantaget.och naturen är trevlig med elljusspåret mm men Det är viktigt att en kommun är attraktiv att bo i för att kunna få hit personer med hög utbildning som tex läkare till vårdcentraler osv . Kommunen är omodern och trist. Det finns ingen galleria , inte ens en gågata med butiker och utecafeer . Det behöver bli modernt och gemytligt. Själv väljer jag att åka till andra kommuner för handel. Så ska det ju inte behöva vara!? Varför inte bygga om och göra en botanisk trädgård med exotiska växter eller rolig desig , roliga fontäner och små broar tex ? Eller göra cafe / restaurang högst upp i silon så folk kan åka upp dit och se den fantastiska utsikten? Rapsfälten är ju otroligt fina. Ta till vara på det. En gågata med bord för veckoknallar som säljer närodlade varor bla! Var om inte på landet ska man kunna köpa det! Sätt vara på kartan! Värt att besöka ! Tack

Hej och tack för din synpunkt, många kreativa tankar och idéer även om flera av dem ligger utanför det kommunala uppdraget. Alla tycker olika och alla platser har olika förutsättningar.

Handelns utveckling bygger på köpkraft så att en förutsättning för att utveckla den är att handla lokalt i Vara. Varas lokala köpmannaförening är en väldigt aktiv och initiativrik förening som ofta drar besök från andra kommuner. Handlarna får ofta höra att besökare kommer hit just för att det finns unika butiker i Vara i motsats till kedjor i gallerior i större orter/städer. Här finns mer att läsa om Köpmännens i Vara Småstad och deras arbete: Köpmännen i Vara Småstad Länk till annan webbplats.. Följ dem gärna också på sociala medier så håller du dig uppdaterad om vad som händer. Men som sagt, alla tycker olika.

Rapsfälten är ju privat ägda av lantbrukare som odlar olika grödor beroende av växtföljd. LRF är kanske en aktör att kontakta om du önskar engagera dig och ge tips om hur dessa fält skulle kunna förmeras. Kanske är det så att just odlingslandskapet är Varas version av en ”botanisk trädgård”. Gällande café/restaurang ”höst upp i silon” så misstänker jag att det är Varaslättens Lagerhus du åsyftar. Det är ju en medlemsägd organisation som äger sin egen byggnad och fastighet. Så en restaurang där är ju en fråga för just Vara Lagerhus, men det går säkert att tipsa dem. Torgplatser finns i Vara på en relativt nyanlagd del av stora torget. Det är dock privata knallar som bokar platser där och oftast är det mer frekvent på vår och sommar. Det går dock att köpa lokalt producerade varor i flera av matbutikerna och det går även att handla via REKO-ring. Här finns mer information om REKO Länk till annan webbplats. och hur det funkar.

Höst och vår arrangeras även Mathantverkssafarit som du inte får missa om du vill ut på gårdarna och handla lokalproducerat.

Passar här även på att tips om en ny plattform som tagits fram för nyinflyttade eller kommande inflyttare som lyfter fram olika delar av Skaraborg, bl a Vara med omnejd: Livet i Skaraborg Länk till annan webbplats.. Till sist så kanske LEADER (Leader Nordvästra Skaraborg Länk till annan webbplats.) är något att spana in för dig. Här finns möjlighet att i föreningsform eller på annat sätt ta initiativ till projekt som kan utveckla platser.

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2023-02-06

Det är skamligt hur ni tar hand om era skadade äldre. Ni ska främja individens oberoende och deras självständighet men när de väl skadats och behöver er hjälp så kan inte den skadade personen få hjälp att duscha flera veckor?! Hur är det ok?? I vilken värld är det ok att behandla våra äldre och skadade så? Fy skäms på er. Ni är problemet i vårt samhälle.

Måste börja med att beklaga att du råkat ut för en olycka och att din upplevelse av Varas äldreomsorg blivits så negativ. Vi arbetar med en gemensam värdegrund inom äldreomsorgen där vi har som mål att göra den enskilde och varandra bra. Vi värnar om ett gott bemötande och respekterar den enskildes integritet. Vi främjar den enskildes självbestämmande och delaktighet i vardagslivet.

När behov av hjälp och stöd i livet infinner sig, som i detta fall efter olycka, så träffar man en biståndshandläggare som tillsammans med den "drabbade" tittar på behov av hjälp och stöd. Du får ett beslut via handläggaren och vi inom äldreomsorgen verkställer. Hemtjänsten gör sen en genomförandeplan med dig som bygger på en modell som heter IBIC, individens behov i centrum. Utifrån din genomförandeplan så ska du sen erhålla den hjälp och stöd som du fått beslut på att få.

Vi kan inte inom hemtjänst ändra på vårt stöd till dig om du önskar mer eller mindre hjälp från en dag till en annan, utan det sker efter kontakt/utvärdering av biståndshandläggaren. Biståndshandläggare lägger sen ett nytt beslut efter det.

Då du valt att vara anonym så kan vi inte återkoppla och se var vi brustit men om du tar en kontakt med din biståndshandläggare eller enhetschef för det hemtjänstområde som hjälper dig så hoppas jag vi kan få möjlighet att göra varandra bra.

Agneta Lindberg, Verksamhetschef Äldreomsorgen

2023-02-05

Det finns två parkeringsplatser på parkeringen vid Johan Brinks gata 2, parkeringsplatserna som är vid Vara vårdcentral, som är handikapp platser, det finns ingen skylt vid platserna, så när det är snö på marken så ser man inte att det är reserverade platser för funktionshindrade. Ser att bilar som inte har tillstånd står på dessa platser vid snöväder!

Hej! Vi har sedan tidigare identifierat att det saknas skyltar på tre p-platser för rörelsehindrade vid vårdcentralen, och där kommer det sättas upp skyltar.

Vänligen, Stellan Gedell, Gatuingenjör

Mars

2023-03-25

Vill bara framföra vad bra det nya motionsspåret har blivit mellan lagerhuset och optimera! Jättekul att få lite backar och se granar på löprundan, och ett utegym man kan stanna till vid, tack Vara kommun för en roligare löprunda!

Hej, stort tack för en positiv synpunkt! Det blir vi jätteglada för. Området har under många år varit utpekat i Vara kommuns Översiktsplan som ett område att utveckla till ett tätortsnära rekreationsområde. Att det nu sker – i samarbete med föreningen Vara Småstad m fl – är en utveckling av Vara som plats och en möjliggörare för folkhälsan. Söndag den 23 april kl 14.00 kommer det arrangeras en officiell invigning av Skogskullespåret.

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2023-03-22

Vi har blivit många hund ägare i Jung. Jag ser att folk lämnar hund bajs påsar längs med Jungavägen. Mittemot Asko typ Vi hade en soptunna på en gatulykta förr men den är borta. Vi behöver få tillbaka en där.

Hej. Tack för din synpunkt! Vi monterar en för att se hur den används!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-03-21

Hej! Jag ska börja arbeta i Vara kommun. Ett val som jag av en anledning gjort för att minska på våra utgifter och för att minska vårt klimatavtryck. Då jag också bor i kommunen kommer vi att kunna klara oss på en bil då jag planerar att cykla till jobbet. Vi är en cykelintresserad familj och har därmed ett ökat intresse för detta med cykel – det är också så vi har fått vetskapen om att det finns något som heter förmånscykel. Jag har varit i kontakt med Vara kommun och fått reda på att detta inte är något kommunen erbjuder. Jag hoppas på att ni skulle kunna se över möjligheten till detta. Jag har läst på lite och fått veta att arbetsgivaren alltså kommunen i detta fall inte ens behöver betala något för att kunna erbjuda sina anställda förmånscykel! Bra va? Att kunna erbjuda sina anställda förmånscykel skulle kunna öka folkhälsan i kommunen, det skulle kunna minska Vara kommuns klimatavtryck då fler kanske skulle kunna välja att cykelpendla till jobbet i stället för att ta bilen. Vara kommun kan alltså bli en mer attraktiv arbetsgivare för ingen extra kostnad alls! Kan ni inte kolla över detta och ge det en chans?

Hej och tack för din synpunkt. Det stämmer att det finns något som heter förmånscykel och att en del arbetsgivare erbjuder detta. I nuläget har vi inte möjlighet att erbjuda förmåncykel till anställda och det finns inget uppdrag att utreda det i nuläget. Jag tar med din idé i vårt arbete framöver!

Med vänliga hälsningar, Lina Alfredsson Mihlzén, Hållbarhetsstrateg

2023-03-15

Var i dag på HLR utbildning och konstaterade att man som kommuninvånare i Vara har störst chans att räddas med en hjärt & lungstartare under kommunens och butikers öppettider därefter är de inlåsta. Mitt förslag är att ge möjlighet till att rädda fler liv genom att placera en hjärtstartare i 24 sju butiken som alltid är öppen genom att man loggar in med bank-id

Tack för din synpunkt! Vi kommer se över möjligheterna för detta.

Med vänlig hälsning Carl Paegle, säkerhetssamordnare

2023-03-15

Utanför västra skolan är det möjligt att parkera för att hämta och lämna barn, då platsen är avsedd för detta har den tidsbegränsning på 30 min. En bil med regnr XXX111 står under dagarna på platsen och tar upp värdefull plats för föräldrar till barn på skolan. Jag har varit i kontakt med polisen men de hänvisar till kommunen då det är kommunal mark. Vänligen kontrollera platsen nån gång ibland

Hej. Tack för din synpunkt! Vi skapar ett ärende! Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen. Använd felanmälan, kan göras både via hemsidan eller via en APP, felanmälan Vara.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-03-15

Hej!
Trevligt att ni iordningställt en liten motionsslinga i utkanten av Vara; bra/mjukt underlag, belysning och utegym. Det var dessvärre rätt svårt att hitta eftersom det varken finns skyltat på hemsidan, på google maps eller i stadsmiljön. Förstår att det inte är klart ännu, dock går det ju att använda redan nu så en provisorisk skyltning skulle vara trevligt

Tack för din synpunkt. Det kommer att synliggöras bättre inom kort, bl a här på Visit Vara Länk till annan webbplats. men också på Google Maps.

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2023-03-14

Det är så vansinnigt mycket fåglar överallt och det väsnas så ingen kan sova efter klockan 05 på morgonen. Stora svarta skränande råkor. Gör något!!

Samma svar här som på den synpunkt som inkom 2023-03-12.

Tack för din synpunkt. Generell avskjutning hjälper inte som metod, fågelflockar flyttar sig bara. Däremot kan vi , i vissa fall, hjälpa till med borttagande av bon vilket varit framgångsrikt mot råkor. Men observera att de måste utgöra en olägenhet för människors hälsa för att kommunen ska kunna agera. Alla arter har en ekologisk betydelse.

Hälsningar, Olle Ryberg, Miljö- och byggchef

2023-03-12

Kan vi snälla skjuta av alla dessa fåglar som förstör bilar, uteplatser, fönster, fasader, och trädgårdar. Dom är överallt och fyller ingen som helst funktion. Dessutom väsnas dom.

Tack för din synpunkt. Generell avskjutning hjälper inte som metod, fågelflockar flyttar sig bara. Däremot kan vi , i vissa fall, hjälpa till med borttagande av bon vilket varit framgångsrikt mot råkor. Men observera att de måste utgöra en olägenhet för människors hälsa för att kommunen ska kunna agera. Alla arter har en ekologisk betydelse.

Hälsningar, Olle Ryberg, Miljö- och byggchef

2023-03-09

Snöröjning Torsdag 9/3. Nu har det snöat en HEL DAG, men någon snöröjning syns inte till !! Nu börjar det bli mörkt och folk måste hasa sig fram i drivor av snö!! Var är ni?? Så dålig behandling av våra kommun innevånare och skatte betalare

Hej. Tack för din synpunkt!

Som du själv säger det har snöat hela dagen, vilket gör att vi inte kommer att hinna med allt! Utan vi gör så mycket vi hinner med, då följer vi prioriteringslistan.

Prioriterad ordning för snöröjningen är huvudgator inklusive gång-och cykelbanor som leder till centrum, vårdcentralen, resecentrum, daghem och skolor. Upplogade snövallar får normalt ligga kvar och körs bort endast i undantagsfall. Då det är mycket snö används så kallad ”norrlandsplogning”. Det innebär att snön plogas upp på trottoaren och fastighetsägaren är då befriad från sin skyldighet att hålla trottoaren framkomlig. Dock måste fastighetsägaren halkbekämpa gatan på en bredd av en meter i omedelbar anslutning till upplagd snövall. Detta gäller även där det inte finns trottoarer. Snöröjning inleds normalt då snöfall upphört eller vid behov. Vid blötsnö och vid sjunkande temperatur börjar arbetet tidigare. Borttagning av snövallar i anslutning till övergångställen ska påbörjas efter 4-6 timmar, beroende på hur mycket snö som kommit. Plogning av bostadsområden inleds sent dag 1 eller under dag 2.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2023-03-08

Snöröjning. Tack för att ni sköter om cykelbanan så bra, mellan Arentorp och Vara. Funkar utmärkt att cykla även på vintern

Hej. Tack för din synpunkt! Ska meddela detta!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-03-02

I Kvänum finns ett aktivt föreningsliv med idrottsföreningar, politiska föreningar och föreningar som jobbar för Kvänums bästa och utveckling. En viktig fråga är integration – av både ”nysvenskar” och personer/familjer som flyttar in. Det är inte alltid lätt att komma in i samhället. Undrar därför vilka aktiviteter som kommunen organiserar för nyinflyttade? Föreningsarbete är ett bra sätt att etablera sig. Förslag: Erbjud alla nyinflyttade gratis medlemskap i 3-4 lokala föreningar i 1-2 år. Kostnaden är liten och jag tror att ”våra” föreningar i Kvänum skulle kunna subventionera medlemsavgiften en del. Har kommunen uppgifter om nyinflyttade och får ni lämna ut sådana uppgifter till föreningar för evtl direktkontakt?

Tack för din synpunkt. Det är ett intressant förslag och vi jobbar vidare med frågan.

Med vänliga hälsningar Jesper Svensson, Fritidschef
Håkan Olsson, Chef Arbete, Sysselsättning och Integration

April

2023-04-27

Hej, nu när någon eller några påbörjat arbetet med en padelhall och sedan stoppat det, så står en grund så gott som klar ! Varför kan då inte kommunen tillsammans med någon stiftelse eller liknande uppföra en hall för boulespel? Man slår då fler flugor i samma smäll, får en inomhushall för boulespel - och nöjda boulespelare i kommunen som kan ordna turneringar, får omklädningsrum till Bendersvallen, får förhoppningsvis toaletter som sköts, Hörde från någon att kommunen har pengar i kassan. Bra va !? Varabo

Hej, ursäkta sent svar. Det finns inget känsligt i denna fråga ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Här arbetades det fram en detaljplan och ett bygglov handlades till en extern part som önskade etablera en paddelhall. Såväl detaljplaneprocessen som bygglovet finansierades av den externa parten. Skulle någon annan part/aktör vilja etablera något inom ramen för vad detaljplanen medger så går det att söka bygglov för det.

Det var med andra ord inte kommunen som finansierade eller hade planer på att bygga och driva en paddelverksamhet. Önskar föreningar, oavsett inriktning, etablera lokaler för verksamhet så är den bästa vägen att kontakta en föreningssamordnare som kan ge mer information om vilka vägar som finns framåt. Här går det att läsa mer: Bidragsregler — Vara kommun Länk till annan webbplats.. Gällande just en boulehall så är det värt att nämna att det finns en pågående dialog mellan kommunens föreningssamordnare och en allians av bouleföreningar. Syftet med den dialogen är att klargöra förutsättningar för berörda föreningar att bygga och driva en boulehall.

Med vänliga hälsningar, Johanna Forslund Kullander Samhällsbyggnadschef och Jesper Svensson Fritidschef

2023-04-23

Återvinningscentralen – vi möttes av fulla containrar och då lägger folk sakerna utanför. Utanför glasåtervinningen stod krukor som ej gick in genom hålen. Metall – här låg också material utanför containern för den var överfull. Stora Mellby utanför Sollebrunn har en återvinningsstation med starka lampor och kameraövervakning och det såg väldigt propert ut där. Kan Vara satsa pengar på belysning och kameror undrar vi?

Hej och tack för din synpunkt

Vad tråkigt att det var så fullt och skräpigt på återvinningscentralen vid brandstationen. Jag har lagt en felanmälan till Förpackningsinsamlingen, även kallad FTI, som är ansvariga för den här återvinningscentralen.

Om man kommer dit och upptäcker att återvinningsstationen är nedskräpad eller containrarna behöver tömmas, så kan man göra en felanmälan själv på Förpackningsinsamlingen Länk till annan webbplats.. Man kan också ringa dit på telefonnummer 0200-88 03 11.

Det finns flera återvinningsstationer runt om i kommunen. De är obemannade och öppna dygnet runt. Här kan du lämna sorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas. Du kan också lämna tidningar och små batterier. Du hittar återvinningsstationerna på Förpackningsinsamlingens webbplats Länk till annan webbplats..

När det gäller belysning och kamera så hänvisar vi till Förpackningsinsamlingen Länk till annan webbplats. som har huvudansvaret året ut. Fr o m 1 januari 2024 tar Avfall och återvinning Skaraborg Länk till annan webbplats. över ansvaret.

Vänliga hälsningar Växeln Vara kommun

2023-04-20

Hej. En fråga ! Vad är anledningen till att stoppet mellan Notarievägen o Häradsvägen redan tagits bort ? Förstår att det måste ske när uppfarten från Rådmansgatan till Tingshusgatan görs om o att trafiken då måste gå via Nämndemansvägen ut på TIngshusgatan. Men det ser ju ut som att det momentet kommer att dröja. Nu har vi väsentligt mer trafik på Notarievägen o hastigheten hålls
defenitivt INTE för att vara i ett tätbebyggt område av en del bilister. Att sätta dit betongsuggor vid det borttagna stoppet tills det är dags för ombyggnaden Rådmansgatans uppfart vore önskvärt. Och när vägbygget är klart så ska stoppet mellan Notarievägen o Häradsvägen återställas som tidigare

Hej

Tack för din synpunkt! Det gick lite fort i början och entreprenören ville arbeta förebyggande, vi ställde fram några betongsuggor för att få till stoppet igen, precis som du föreslog.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-04-19

Tillgång till toalett i badhusparken. Byt låset på toaletten till kodlås och skapa en sms-grupp bland personalen på biblioteket, Hemköp och andra butiker bredvid badhusparken som kan generera en kod för att komma in på toaletten. När cafét är öppet så kan de ge ut koden. Låt koden gälla i 14 dagar och byt sedan ut den i sms-gruppen. Detta för att förhindra skadegörelse på toaletten då det inte blir alltför lättvindigt att komma in utan kod. Vill du verkligen gå på toaletten är du nog beredd att antingen gå till cafét eller till biblioteket för att efterfråga koden.

Hej. Tack för din synpunkt! Jag tar med mig detta till arbetsgruppen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-04-12

Vi önskar få en hundrastgård i Stora Levene. Det finns många hundar i samhället, men inga platser att ha sin hund lös på. Det finns ett större grönområde vid busshållplatsen, kanske det kan vara en lämplig plats?

Hej och tack för er synpunkt. I Vara tätort finns en hundrastgård som drivs av föreningen Vara Hund. Min poäng är inte att ni ska åka från Levene till Vara för att släppa hunden utan snarare att föreningsformen skapar möjligheter för att via avtal tillskapa upplåtelse av kommunal mark för olika ändamål. Det är med andra ord inte kommunen som driftar hundrastgårdar eller liknande verksamheter. Det är drivet i föreningsform. För mer info om föreningar och vilka bidrag som finns att söka kontakta Magnus Södervall på kultur- och fritidsenheten via tel. 0512-311 15 alt. magnus.sodervall@edu.vara.se .

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2023-04-08

Mycket beklagligt att hämtningen av trädgårdsavfall har upphört. Det har varit mycket smidigt att lägga i tunnan och ställa ut på gatan. Nu ska man alltså lägga det i soppåsar och köra till återvinningscentralen. Har man ingen släpkärra och liten bil kommer det bli många rundor dit. Vad hände med miljötänket? Här behöver kommunen tänka om och tänka rätt.

Hej! Hämtning av trädgårdsavfall i tunnor hos kund finns inte som tjänst hos Avfall & Återvinning Skaraborg. Välkommen till Heljeved ÅVC med ditt trädgårdsavfall.

Med vänlig hälsning
Christina Storm ÅVC-chef, Avfall & Återvinning Skaraborg

2023-04-05

Hej. Jag och min man bor i Emtunga. Förra året frågade vi, genom Emtunga intresseförening, om kommunen skulle kunna göra en kompost för trädgårdsavfall, förslagsvis bort i läplanteringen bakom Villagatan. På så vis kanske vi skulle slippa allt avfall som nu läggs intill skylten: Avstjälpning förbjuden i slutet av Granvägen. Vi har nu fått veta genom intresseföreningen att detta inte kommer att ske. Vad vi förstod berodde det på att en kompost måste skötas och det stämmer ju. Vi föreslog också att på soptippen vid Avstjälpning förbjuden skylten skulle en örtplantering för biologiskt mångfald kunna sås. Detta var heller inte möjligt, enligt intresseföreningen. Det verkade som att orsaken var att den skulle behöva skötas, främst vattnas. Nu till vår fråga. Är det möjligt att vi själva skulle kunna få hyra, till en inte alltför hög kostnad, en bit av läplanteringen där vi själva kan göra en kompost? Vi är båda intresserade av trädgårdsskötsel och har inga problem med att ta hand om och sköta komposten. Om det ev skulle bli en örtplantering på nuvarande avstjälpningsplats (där det står avstjälpning förbjuden) skulle vi kunna vattna den också. Fast jag läste i Axet i somras att det inte skulle bli några fler örtplanteringar i år, så det är väl inte möjligt. Med vänlig hälsning och med hopp om svar

Hej, tack för er synpunkt/fråga och för er vilja att göra en insats. Jag ber berörd tjänsteperson kontakta er i ärendet och utifrån det ser vi vad som går att göra och inte.

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2023-04-02

Då var det dags igen, fåglarna har redan börjat bygga bon inne på t ex utomhusbadet och Torsgårdens förskola, riv nu ner dessa bon MEDDETSAMMA ! Det kan inte vara så att fåglarna är viktigare än kommuninnevånarnas skattepengar! Snart flyttar vi härifrån. Riv ner dessa bon , det finns privata fastighetsägare som går i bräschen för detta och redan agerat.

Tack för informationen. Vi kommer att kontakta tekniska kontoret i frågan.

Hälsningar, Olle Ryberg, Miljö- och byggchef

Maj

2023-05-30

Det är ett nytt motionsspår vid optimera, varför inte göra en discgolfbana där med runtomkring? Eller på någon annanstans runt stan. Många städer har detta och det är bra motionsform med

Hej och tack för din idé! Olika aktörer har över tid tittat på ytor i Vara kommun för etablering av Disc-golf. Hittills har bedömningen varit att de ytor som de tittat på inte ansetts tillräckligt bra ur olika aspekter. Vi tar med din lokaliseringsidé. Viktigt med den här typen av initiativ är att Vara kommun i första hand jobbar med föreningar som partners för etableringar av det här slaget.

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2023-05-30

Har ni förlorat all kompetens gällande underhållet av våra gator och cykelvägar? Tycker ni att kommunen är färdig sopad på grus? Ser bedrövligt ut i varenda liten småort, Vara ser absolut värst av dom alla ut. Skamligt.

Hej

Tack för din synpunkt. På grund av att vintern inte släppte som vi förväntade oss, så fick vi börja att prioritera plantering av vårblommor och även klipp perioden! Vi tog det som vi ansåg vara viktigast först. Vi håller fortfarande på med upptagning.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-05-25

Jag har under flera år när jag vistas ute fått sparka undan pinnar, stenar och annat skräp på trottoarer då jag har konstig känsel under mina fötter och vill ramla. Har hållit mig i husväggar ibland men har klarat mig från fall. Kommer inte upp om det händer, får försöka att någon hjälper mig. Har slitit ut flera sulor på skor som hamnar på återvinning: Har gått borta vid Brandstationen och mycket bort till Ragn-sells.

Tack för din synpunkt. Det är inte kommunen som ansvarar för trottoarerna i Vara kommun. Det är varje fastighetsägare som gör det. En påminnelse här till fastighetsägare att hålla rent på sina trottoarer.

Vänliga hälsningar Växeln Vara kommun

2023-05-24

Det körs väldigt mycket bilar och väldigt fort på gatorna i Vara tätort runt torget, Parkskolan och Torsvallen, bla Kungsgatan, Odengatan, Skolgatan, torsgatan, badhusgatan. Många bilister som struntar i högerregeln och chansar och drar på vid raksträckorna oavsett tidpunkt på dygnet. Är mycket barn ute nu på gatorna och rör sig i dessa områden till och från skola samt aktiviteter, på cykeln eller gåendes. Vissa korsningar har dålig sikt och risken att ett barn eller vuxen går ut över ett övergångsställe när en bil kommer är stor. Förslagsvis farthinder eller liknande för att sänka hastigheten runt dessa områden.

Hej. Tack för din synpunkt! När det gäller hastighetsövervakning och högerregeln så är det en polisiär angelägenhet. Gatu-och parkenheten provar sig fram med olika varianter av farthinder! Skymmande sikt arbetar vi med löpande! När det gäller obevakade övergångställen så har fordonsförare väjningsplikt mot gående, fordonsföraren ska alltså släppa fram den som går. Men gående får inte gå ut på övergångsstället utan att ta hänsyn till fordon som närmar sig.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-05-22

Fastigheten som har hörntomten i korsningen Xvägen/Xvägen har en väldigt hög häck, vilken för övrigt varit så under många år. När trafiken nu dirigeras om och trafiken ökat markant under tiden som vägarbetet på Tingshusgatan pågår, så är en vänster sväng ut från Xvägen på mot Naums hållet ofta något som sker med hjärtat i halsgropen. Detta är inte bara den höga häckens fel då det alltför ofta är fordon som framförs betydligt över lagstadgade 40km/tim. Hur som helst skulle det underlätta om det fanns fri sikt åt höger i denna korsning, så var vänlig och beordra klippning av häcken ned till 80cm över gatuplan innan en olycka sker! Tack på förhand

Hej

Tack för din synpunkt! Vi har varit på plats och gjort en mätning, enligt den instruktion som finns på Gator och parker — Vara kommun Länk till annan webbplats. häckar och buskage. Häcken är utanför sikttriangeln. Det gör att vi inte kan beordra klippning som önskemålet är!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-05-21

Finns det några ordningsregler ang när det ska vara tyst i kommunen på vardagar och helger?

Hej!

Särskilda ordningsregler om när det generellt ska vara tyst i Vara kommun på vardagar och helger finns inte i dagsläget. Däremot har vi alla ordningslagen (1993:1617) att förhålla oss till. Den lagen innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt föreskrifter om allmän ordning och säkerhet i övrigt. Ska någon exempelvis anordna konsert för allmänheten där ljudnivån är hög kan det alltså krävas tillstånd från polisen. Även användningen av pyrotekniska varor - alltså fyrverkerier - får inte användas utan tillstånd av polisen, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens läge och övriga omständigheter innebär beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Likaså krävs tillstånd av polisen vid sprängning och skjutning med eldvapen inom område som omfattas av detaljplan.

Vara kommuns kommunfullmäktige har antagit allmänna lokala ordningsföreskrifter. Däri specificeras att fyrverkerier som smäller eller på annat sätt avger störande ljud inte får användas inom detaljplanelagt område. Förbudet gäller även i närheten av detaljplanelagt område om ljudet förorsakar olägenhet som inte är obetydligt inom sådant område. Förbudet gäller dock inte under skärtorsdag fram till klockan 24.00 och under påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton fram till klockan 01.00 påföljande dygn. Polismyndigheten får lämna tillstånd att använda pyrotekniska varor även på annan tid om särskilda skäl föreligger.

Även om ovanstående svar inte är ett rakt ja eller nej på din fråga hoppas jag att det ger dig lite vägledning!

Med vänliga hälsningar Christina Bjerke Versland, kanslichef

2023-05-21

Hej, Det tjuter oavbrutet från en knappsats till dörrpassering på en av dörrarna in till bowlinghallen/nya innebandyhallen Skulle uppskatta om detta kunde åtgärdas så det blir trevligare att vistas ute i trädgården.

Tack för er synpunkt angående dörr till Bowlinghallen/IBK Arena. Vi ser över rutiner så att dörren verkligen går igen. Det har visat sig att trots dörren är låst, kan ljudsignalen ljuda om dörren inte trycks igen ordentligt. Detta kommer vi att åtgärda.

Med vänliga hälsningar Fredrik Sjökvist, Samordnare Fastighetsenheten

2023-05-18

Jag tycker det är konstigt att vi inte har en hållplats för Närtrafik i Arentorp. Emtunga som är mindre än Arentorp har en hållplats och Vedum och Stora Levene som båda har tillgång till järnväg har två vardera. Mitt förslag är att det inrättas en närtrafikhållplats i Arentorp.

Hej,

Det är Västtrafik som ansvarar för var i kommunerna närtrafikhållplatserna ligger. På Västtrafiks hemsida Länk till annan webbplats. kan man se vilka områden inom kommunen som är närtrafikområden och var närtrafikhållplasterna finns. I tätorter som saknar allmän service (ex kopplat till utbud av linjelagd trafik, vårdcentral mm) så kan man resa mellan valfri adress i tätorten och en närtrafikhållplats i kommunen, om tätorten ligger i ett grönt område. Enligt Västtrafik är det huvudsakliga ändamålet med närtrafik att möjliggöra för resor mellan hemmet och en tätort med service. Det är alltså anledningen till att Arentorp är närtrafikområde men saknar närtrafikhållplats.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna, Samhällsplanerare, Plan- och tillväxtenheten

2023-05-16

Man undrar hur sopning av våra gator och gång cykel leder planeras??? Nu har det sopats lite här lite där , ser inte ut att vara någon planerad körning precis… Och där maskinen ( eller vad det nu är ) framförts ligger faktiskt nästan lika mycket grus kvar som när man började köra, bara det att det flyttats runt, antingen till en sträng eller en jämn massa. Tittar inte föraren bakåt någon gång och ser efter, Hur blev resultatet här ?? Tycker årets sopning är under all kritik ! Är få kommuner i Sverige som har grus på gator och andra leder under halva året.

Hej

Tack för din synpunkt! Visst är resultatet varierande! Finns en orsak till att det har blivit som det är! Vi har fått ett haveri på borstvalsen vilket var en av orsakerna till att det blev en jämn massa, andra att det blev en sträng var att man ville även ta en del av trottoaren samtidigt och då blev det en sträng istället på gatan. Att det upplevs lite att vi är här och där beror på att vi ska ha sopvalen i marken när vi transporterar oss mellan olika verksamheter. Där av att det kan upplevas lite oplanerat.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-05-15

Hejsan! Det råder brist på omvårdnadspersonal i såväl hemtjänst, som på äldreboenden. Till sommarens semester har bl a äldreboendet Solgården svårt att rekrytera folk. Skulle inte Vara kommuns olika bolag kunna samverka? Exempelvis erbjuda människor ett arbete inom vården OCH ett lägenhetskontrakt.

Hej. Tack för din synpunkt och ditt förslag för att rekrytera fler personer till våra semestervikariat! Enligt vårt kommunala bostadsföretag, Vara bostäder gäller följande: Vi har idag möjlighet att erbjuda förtur enligt vår policy. Kortfattad så gäller det om personen inte bor i Vara Kommun och kan uppvisa ett anställningsintyg på minst 6 månader inom Vara kommun samt att man måste skriva sig på adressen. Det innebär att förtur inte gäller sommarvikariat i dagsläget men det kan man titta vidare på andra lösningar.

Lediga lägenheter kan man hitta på Vara bostäders hemsida Länk till annan webbplats..

Vänliga hälsningar Sverker Andersson, Socialchef

2023-05-10

Min son går 3:e året av 4 på X gymnasiet i X. År 1 och 2 fungerade taxiresorna bra med X Taxi och han utvecklades och kunde förlänga skoldagarna allt efter som. År 3 byttes taxibolaget ut, efter en ny upphandling. Efter det har det inte resorna fungerat alls. Nu är vi tillbaks på ruta ett igen med kortare skoldagar, då det är taxin som bestämmer när sonen ska åka hem. Efter några möten under 3:e läsåret med kommun, skola, rektorer och Korttid X, har det lovats att det ska bli bättre. Men så har det ännu inte blivit. Nu är det snart bara ett år kvar på gymnasiet och det finns alla förutsättningar för att förlänga skoldagen. Så nu vill jag, som är mamma och godman, samt skolans personal att det händer något. Har nu Vara kommun beslutat att inte ha något Särskolegymnasium, så får man faktiskt sköta resorna efter elevens behov, inte taxibolagets personal och bilar.

Tack för att du lämnat en synpunkt kring det du inte tycker fungerar gällande taxi-resor för din son. Det stämmer att vi inför detta läsår gjort en upphandling av skolskjuts inkl. taxi då det är något vi måste göra då det tidigare avtalet löpte ut. I och med att upphandlingen ledde fram till en ny entreprenör som hanterar taxi-resorna så innebar det förändringar. Då det du specifikt tar upp handlar om ett enskilt individärende är det inget jag kommenterar eller skriver något mer om i ett offentligt forum som detta utan jag hör av mig direkt till dig via mejl så fortsätter vi dialogen den vägen.

Med vänlig hälsning André Essebro, Bildningschef

2023-05-09

På flera gårdar/ställen i Edsvära där jag bott sen barn kryllar det av gamla rostiga bilvrak och högar med skrot. Samlats under en lång tid. Även på min promenad runda i skogen är det någon som dumpat plog, harv, tanktunna,kärra och något mer för att låta naturen ta hand om det. Det är såååå fult och gör mig ledsen varje gång jag ser skiten. Det är bara att åka runt på grusvägarna i trakten så ser ni snart läget. Vet att detta ligger på kommunens ansvar men där har ni misslyckats total.

Hej och tack för din synpunkt.

På miljöenheten hanterar vi klagomål gällande nedskräpning. För att vi ska kunna starta upp ett ärende behöver vi få in information om typ av skräp samt en karta/beskrivning av vart skräpet finns.
För att lämna in ett klagomål får du gärna använda vår e-tjänst som heter 'Störning eller klagomål - Anmälan' Länk till annan webbplats.

Med vänliga hälsningar, Lottie Schwan Tf Miljö- och byggchef

2023-05-09

Många bra grejer lämnas på soptippen och det tycker jag kommunen ska se till att det kommer till rätta för någon annan. Finns andra kommuner i landet som startar loppisar av dessa tillvaratagna saker. Då kan vi snacka återbruk 100% I Eskilstuna finns Re Tuna återbruksgalleria som kommunen vunnit miljöpris för ett flertal gånger. Detta är lysande och går att göra i mindre format i en mindre ort.

Hej, Tack för din synpunkt. Återbruksgallerian i Eskilstuna är verkligen ett inspirerande exempel ur många aspekter! I Vara kommun är det Avfall & Återvinning (ett eget kommunalförbund) som tar hand om medborgarnas avfall. Har du tips och idéer som på saker som kan förbättras så kontakta dem via: Kontakt (avfallskaraborg.se) Länk till annan webbplats.

Utifrån den information som Vara kommun har från Avfall & Återvinning Skaraborg så jobbar de på bred front att införa återbruk på de 13 kommunernas Återvinningscentraler som omfattas inom kommunalförbundet. De har precis fått till en lösning i Hjo. I Vara är det inte klart än men arbete pågår och dialog förs med olika intressenter.

Viktigt i sammanhanget är att det i Vara kommun redan idag finns det flera aktörer som bedriver loppisar. Mycket bra sker utan att det är i kommunal regi. Vara kommun, som den största arbetsgivaren i kommunen, har dock som en del i sitt miljöstrategiska arbete ett systematiserat återbruk gällande kommunens egna möbler genom Enheten för Arbete, Sysselsättning och Integration. Allt för att minska onödigt avfall och för att ta till vara de resurser som redan finns.

Tack för ditt engagemang i frågan!

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2023-05-09

Nu är det på tiden att det sätts kameror vid återvinningen vid brandstationen om Nu kommunen skall ta över ansvaret för denna plats det ser föjävligt ut varje gång jag är där det slängs sovsäckar utanför kontejrarna ock matolja dunkar som måste komma från pitzeriorna ska vi skattebetalare finansiera detta. När det är gratis att lämna på tippen.

Hej och tack för din synpunkt

När det gäller kamera så hänvisar vi till Förpackningsinsamlingen Länk till annan webbplats. som har huvudansvaret året ut. Fr o m 1 januari 2024 tar Avfall och återvinning Skaraborg Länk till annan webbplats. över ansvaret.

Om man kommer till återvinningsstationen och upptäcker att den är nedskräpad eller containrarna behöver tömmas, så kan man göra en felanmälan själv på Förpackningsinsamlingen Länk till annan webbplats.. Man kan också ringa dit på telefonnummer 0200-88 03 11.

Det finns flera återvinningsstationer runt om i kommunen. De är obemannade och öppna dygnet runt. Här kan du lämna sorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas. Du kan också lämna tidningar och små batterier. Du hittar återvinningsstationerna på Förpackningsinsamlingens webbplats Länk till annan webbplats..

Vänliga hälsningar Växeln Vara kommun

2023-05-07

Informationstavlan Vara vid P-plats på 47an fr Grästorpshållet. Vad är förklaringen till att info-tavlan och P-platsskylten borttagen?

Hej och tack för din fråga. Dessa skyltar kom upp för väldigt många år sedan och då som ett upphandlat samarbete mellan Vara kommun och en privat marknadsaktör som koordinerade kommunikationen på skyltarna genom annonsintäkter från lokala företag. Över tid har den typen av upplägg varit svår att upprätthålla. Därför har skyltarna både chanserat och innehållit uppdaterad kommunikation. Utöver det har flera av skyltarna vandaliserats. När det gäller den besökskommunikation som skyltarna syftat till att föra fram så sker nästan all sådan kommunikation idag via digitala medier och för Varas del i huvudsak via Visit Vara – upptäck Varaslätten (vastsverige.com) Länk till annan webbplats. . Det är också så att de olika näringar/företag som tidigare köpt annonser på fysiska skyltar idag gör det via annonsering/kommunikation i andra kanaler idag. Kanaler där de når fler besökare/kunder.

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2023-05-04

Jag bor i Eling och arbetar i Vara sedan i januari. Innan jobbade jag i Vedum och det är fina vägar när man kommit ut från vår grusväg. Jag cyklar gärna till och från jobbet vår, sommar och höst. Jag cyklade småvägar till motoristen därefter tog jag den nya vägen som går utmed e20 och åkte över den ”bron” mellan motoristen och prästkragen. Den nya vägen är fruktansvärt dålig, en riktigt ”tvättbräda”, man blev nästan yr för att det hoppar så. Däremellan är det ”rullgrus”så man nästan välter. Jag tror inte att cykeln håller så länge om vägen är så dålig. Mellan flera orter finns det fina asfalterade cykelvägar men vi som vill bo på landet ska inte få del av de fina vägarna.

Hej. Tack för din synpunkt! Från kommunens sida pågår just nu ett utredningsarbete gällande cykelvägnätet, och vilka ytterligare kopplingar som behövs såväl i de större tätorterna som på landsbygden. Det arbetet ska resultera i en cykelplan för Vara kommun och vi tittar på hela cykelvägnätet för att se var luckorna finns i dagsläget.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna Samhällsplanerare

2023-05-04

Min önskan vore att affärerna tar bort alla glasflaskor ur försäljning- Det krossas och tappas alltför många glasflaskor på skolgårdar, gator och trottoarer. Det är inte trevligt att behöva gå sicksack mellan glassplitter. Det finns både djur och människor som vill gå avspänt och ledigt.

Tack för din synpunkt. När det gäller glasflaskor i Varas affärer så hänvisar vi dig till Jessica Lundmark som är ordförande för Köpmännen i Vara småstad på mail: info@varasmastad.se.

Om man ser glaskross på skolgårdar eller gator så kan man själv göra en felanmälan om detta på Vara kommuns hemsida. Använd vårt formulär felanmälan Länk till annan webbplats. eller ring växeln på 0512-31000 och meddela detta.

Vänliga hälsningar Växeln, Vara kommun

2023-05-03

Stort tack! Sopmaskinen kom redan idag!

Tack för din synpunkt. Vi framför det till gatu- och parkenheten.

Vänliga hälsningar Växeln, Vara kommun

2023-05-03

Sopning av gator i Kvänum har inte gjorts i vår. Undrar när gatusopningen kommer att göras.

Hej och tack för din synpunkt. På grund av snöfall och minusgrader har gatu- och parkenheten fått senarelägga starten. Här är schemat för sopningen våren 2023, med reservation för ytterligare ändringar.

Vecka 15 Stora Levene, Håkantorp, Helås
Vecka 16 Arentorp, Emtunga
Vecka 17 Vedum, Larv, Tråvad
Vecka 18 Kvänum, Öttum
Vecka 19 Vara, Jung

Vänliga hälsningar Växeln, Vara kommun

2023-05-01

Hur kan kommunen säga att man ska spara på elen när det är tänt dygnet runt på konsutställningen på biblioteket endast en gång i år har det varit släckt. Går ut med min hund sent varje kväll och ibland har det även lyst på vissa rum i kommunhuset på helgerna.

Hej, Tack för din synpunkt!

Givetvis ska vi spara på el. Vi har bytt ut belysningen i utställningshallen, så att det numera enbart är ledbelysning som lyser där. Den drar ytterst lite ström och marknadsför och synliggör våra utställningar även under den tid då biblioteket är stängt.

Mvh Rigmor Persson, verksamhetschef kultur och fritid.

Juni

2023-06-17

På Hedensborg i Larv vattnas fotbollsplaner trots förbud mot bevattning. Har Hedensborg egen brunn eller skiter de rent ut sagt mot kommunens förbud. Skall detta verkligen tillåtas när det är torka och ej regnat rikligt på flera månader är min fråga; jag tror knappast att de är de enda som vattnar sina fotbollsplaner trots förbud samt inga större matcher samt att barn icke bryr sig om att de spelar på dött eller levande gräs. Hur kan detta tillåtas när gemene man förbjuds att själv bevattna rabatter och grönsaker trots att de betalar för vattnet?

Hej !

På Hedensborg i Larv vattnar man inte med kommunalt vatten utan tar sitt vatten från annat håll. De övriga fotbollsföreningarna tar inte kommunalt driksvatten för bevattning utan tar från åar eller egna grundvattenbrunnar.

Robert Isberg, VA Chef

2023-06-16

Hej!
Jag funderar på var i kommunen jag kan lämna tyg som ska gå till återvinning? (udda strumpor, uttjänta lakan och kläder m.m.) Om det inte finns någon sådan plats i dag, så önskar jag att det snabbt åtgärdas.

Hej!

Vid Heljeved återvinningscentral kan man lämna textilier.

Med vänlig hälsning Christina Storm, ÅVC-chef Avfall & Återvinning Skaraborg

2023-06-15

Hej,
Det har gått ut information i NLT att bevattningsförbud startar lördag 17/6 och man innan dess ska vara ska tänka på sin vattenförbrukning och inte vattna exempelvis gräsmattor eller vattna mitt på dagen då vattnet avdunstar fortare. Nu står det vattenspridare igång på kommunens gräsmattor utanför nya korttiden , mitt på dagen. Hur tänker ni här?

Hej

Tack för din synpunkt! Vi missade detta område. Den togs bort snarast!

Vänligen Mikael Jönsson Gatu- och parkchef.

2023-06-13

Levene skola. Min dotter har hört länge att dom skulle få en multiarenan men sedan var dom pengarna borta och idag så fick hon se att lassagården fick en lite konstig kan jag tycka med jag ser att dom är väldigt populära så hade varit roligt att få en till Levene

Hej och tack för din synpunkt.

Beträffande multiarena på Lassagården så är den en del av etableringen av ett helt nytt bostadsområde i Vara tätort. Dvs en kostnadspost som funnits med i kalkylerna i samband med tillskapandet av ett nytt bostadsområde. När nya bostadsområden planeras – oavsett var i kommunen - så omfattar det mer än ”bara” själva bostäderna. I ett bostadsområden behöver det även finnas grönytor, ytor för lek och rörelse med mera inte bara för de som bor i den direkta närheten utan även som ytor som kompletterar och förmerar en hel tätort/plats.

Beträffande skolgården i Levene kommer en ny klätterlek med fallskyddsunderlag och basketkorgar på plats under 2023.

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2023-06-07

I kullenspåret växer det väldigt mycket lupiner. Eftersom det är invasiv art som sprider sig undrar jag vad kommunen gör åt detta?

Hej

Tack för din synpunkt. Gatu-och parkenheten försöker att hålla nere beståndet med lupiner på kullenspåret, det har gjorts punktinsatser där innan kullenspåret blev till.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-06-05

Hej!
Varför sköts bara en liten del av gräsytorna runt om i kvänum, det klipps inte ordentligt utan att det får växa vilt runt om bostäderna i villaområde, speciellt runt åstråket. detta har alltid sköts ordentligt förut, ser väldigt tråkigt och ovårdat ut nu i området.

Hej

Tack för din synpunkt! Vi på gatu- och parkenheten har tagit fram olika områden där vi ska klippa mer sparsamt för hela kommunen, både för att kunna erbjuda platser till biologisk mångfald och eftersom det varnats om att det ska bli en varm och torr sommar, vi fick frågan 2018 om det fanns några oklippta gräsytor som var tillgängliga för att slås med större maskiner och ta hand om det slagna gräset.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-06-02

Har en ide om promenad och cykelväg utmed och innanför Östra ringleden från Longgatan till cykel övergången vid Emtungastråket. Mycket riskabelt att på cykel sig till tex. Jem & Fix samt Slättens Foder då det är ganska tung trafik på vägen. På köpet skull Varaborna få ett fint motionsspår till.

Hej,

Tack för din synpunkt! Från kommunens sida pågår just nu ett utredningsarbete gällande cykelvägnätet, och vilka ytterligare kopplingar som behövs såväl i de större tätorterna som på landsbygden. Det arbetet ska resultera i en cykelplan för Vara kommun och vi tittar på hela cykelvägnätet för att se var luckorna finns i dagsläget.

Med vänliga hälsningar Lovisa Tavaststjerna, Samhällsplanerare

2023-06-01

Det finns inga papperskorgar tex uppe vid grillplatsen. Vore bra innan de blir för mycket nedskräpning. Då kommer det att bli klagomål det. Annars är området jättefint.

Hej

Tack för din synpunkt. Det kommer att ställas fram en papperskorg vid grillplatsen, mer papperskorgar runt Skogskulleområdet är inte aktuellt.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

Juli

2023-07-25

Ang uteplatsen på Tornumsgården, Kvänum. Det planteras vackra blommor som våra brukarna uppskattar. Men det behöver också rensas, trimmas och underhållas. Rabatterna har mycket ogräs och det ser ovårdat ut. Finns ingen tid till att rensa byt till krukor istället. Behöver rensa och dra upp ogräs och inte som på hösten "slå av" det ytliga.

Hej.

Tack för din synpunkt! Kommer att ske en förändring fram till nästa vår/sommar.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-07-24

Vid järnvägsstationen står ett underfundigt litet konstverk i form av en man i en resväska och kvinnan som stannar kvar. Den saknar titel och konstnärens namn. Kan ni få dit en skylt?

Hej!
Skulpturen heter Resväskan och är gjord av Martin Hansson. Mer info om konstverket finns här på Visit Vara Länk till annan webbplats. .

Med vänliga hälsningar, Sannela Vestrin, Kultursamordnare

Den offentliga konsten är det Gatu-och Parkenheten som ansvarar för, så vad gäller frågan om skylt så vidarebefordrar vi den till Mikael Jönsson som är Gatu- och Parkchef. Vill du själv ta kontakt med Mikael så är hans telefon nr: 0512 - 310 92

Vänliga hälsningar, Växeln Vara Kommun

2023-07-19

Sikten i gatuhörnen vid Sveavägen 10 i Levene är förskräckligt dålig. Ni kanske skulle kunna sätta upp en spegel eller enkelrikta trafiken

Hej

Tack för din synpunkt! Vi tar till oss detta och ser över möjligheterna till förbättring.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-07-18

Hej vi har grannar som hyr hus på Xgatan i X Det ser bedrövligt ut de har en husvagn ute på gatan som de renoverar, all skräp flyger omkring och brevbärare kommer inte fram till brevlådan,jag försökte skicka bilder men lyckades inte , fins det något ni kan göra ? Det är inte alls bra för miljön. Eller vem ansvarar för gatorna i X? Ska vi ringa tidningen? Med vänlig hälsning

Hej

Tack för din synpunkt. Nedskräpning är ett polisärt ärende till en början. Polisen är informerade. Vi har skapat ett ärende avseende parkering på gatan som är längre än 24 timmar i följd på vardagar.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-07-16

Återvinningsstationen i Vedum Norrgatan. Ca 7.20 söndag morgon tömmer XR både containern med pappersförpackningar och blåsan. Trots att containern inte står inom staketen så backar de inte in den på rätt plats efter tömning. Dags att ni får ordning på det.

Hej och tack för din synpunkt

Vi hänvisar till nedan svar på synpunkt daterad 2023-07-15 angående återvinningsstationen i Vedum.

Vänliga hälsningar Växeln Vara kommun

2023-07-15

Återvinningsstationen i Vedum Norrgatan. Håll efter FTI om de ska sköta återvinningsstationerna. Totalt meningslöst med staket när de ställer containrar utanför. Papper och övrigt skräp blåser omkring överallt.

Hej och tack för din synpunkt

Det är Förpackningsinsamlingen Länk till annan webbplats. som har huvudansvaret året ut. Fr o m 1 januari 2024 tar Avfall och återvinning Skaraborg Länk till annan webbplats. över ansvaret. Om man kommer till återvinningsstationen och upptäcker att den är nedskräpad, att containrarna behöver tömmas eller något annat som är fel, så kan man göra en felanmälan själv på Förpackningsinsamlingen Länk till annan webbplats.. Man kan också ringa dit på telefonnummer 0200-88 03 11. Du hittar återvinningsstationerna på Förpackningsinsamlingens webbplats Länk till annan webbplats..

Vänliga hälsningar Växeln Vara kommun

2023-07-14

Det behövs omklädningsrum och riktiga toaletter vid utomhusbadet. Badet är ju skapligt nytt, alla utomhusbad jag besökt har både omklädningsrum och riktiga toaletter. Bajamaja i all ära men 2 st, kass! Det vore väl en enkel sak för bygglinjen att fixa en barack el dyl och riktiga spolbara toaletter borde också kunna åstadkommas. Det sägs att omklädningsrummen används som förråd??? Ett annat förslag: Ha längre öppettider om sol och värme och stäng tidigare vid åska/regn, kan inte vara svårt att vara flexibla - alla har ju telefon numera och kan se dagens öppettider. Det finns kanske föräldrar som skulle uppskatta längre öppettider.

Hej och tack för ditt förslag! Jag håller med om att bajamajor inte är något bra lösning och det pågår planering för att sätta upp bås för omklädning, dusch och toalett. Om och när detta blir klart vet vi inte eftersom det är tidigt i planeringsstadiet.

Gällande öppettiderna så är det inte så enkelt att vara flexibla eftersom öppettiderna ligger till grund för personalens arbetsscheman. Ambitionen är givetvis att ha så generösa öppettider som möjligt och Vara Utomhusbad är öppet 10-18 hela sommaren.

Mvh, Jesper Svensson, fritidschef.

2023-07-08

Vill börja med att berömma det nya spåret med tillhörande utegym. Så himla bra att det äntligen är klart! Något jag tänkte på när jag gick förbi var underlaget vid gymet. Skulle det inte gå att byta underlag istället för den sten/grus som ligger nu. Ett förslag skulle kunna vara ett mjukare underlag typ sådan som finns på många lekparker. Tänker att många som använder gymet gärna vill göra fler övningar där man t ex vill ligga ner på marken och då är inte sten/grus det optimala underlaget. Det skulle vara toppen!!

Hej!

Stort tack för din synpunkt! Roligt att du i likhet med många andra tycker att spåret och utegymmet blivit bra.

Förstår vad du menar kring att ha ett annat underlag till att exempelvis göra sittande eller liggande stretchövningar på. Nu finns det en mindre träplattform med plats för en eller två personer.

Anledningarna till att så kallad gummiasfalt inte valdes som ytmaterial var att det dels hade varit väsentligt fördyrande i projektet, dels att det inte hade smält in i naturen på samma sätt som en grusyta. Runt om i landet, vid denna typ av utegym i anslutning till skogsspår, används i princip uteslutande grus eller träflis som underlag.

Men vi tar med synpunkten för fortsatt arbete i området. Redan nu förekommer diskussioner med föreningar kring en eventuell balansbana i anslutning till utegymmet. Det som möjligtvis skulle kunna göras då är en något större träplattform där i alla fall en mindre grupp skulle kunna samlas för stretching/yoga etc.

Med vänlig hälsning, Nils Gustavsson, Teknisk chef

2023-07-05

Asfaltera upp en jämnare infart till Conditori Nordpolen. Man slår i underredet på bilarna när man ska parkera där på baksidan. Det är mellan Nordpolen och Pizzeria Viking. Asfaltera så den blir samma nivå mellan gatan och infarten.

Hej

Jag förstår problemet om underredet slår i för dig, men när jag just provåkte med en vanlig personbil var det inget problem.

Någon åtgärd likt det du efterfrågar är inte aktuellt. Det för att: 1) Att bara höja vid infarten kommer skapa problem med stående vatten när det regnar, 2) Gatan skall byggs om i grunden nästa år, samt 3) Om din bil har dålig markfrigång, går det att köra in till parkeringen från Södergatan.

Vänligen, Stellan Gedell, Gatuingenjör

2023-07-02

Hej!
Ni skulle kunna ordna ”Varas Starkaste man/bonde” på Jordgubbensdag. En herrklass och en damklass eller olika viktklasser. Här skulle det kunna vara ett antal olika moment. En del kan man ju plocka direkt från https://www.theworldsstrongestman.com/events/
Sen kunde ju det vara en särskild klass med samma eller andra moment för åtminstone en politiker per parti. Skulle kunna vara lite ”Vara kändisar” med i den klassen åxå.

Hej,

Tack för ditt förslag! Vad roligt att du tipsar om aktiviteter till Jordgubbens dag! Vi tar det med oss inför kommande planering!

Vänliga hälsningar, Sannela Vestrin, Kultursamordnare Kultur & Fritid

Augusti

2023-08-31

Hej! Är mamma som är ensamstående på heltid och jag jobbar i vården. Jag jobbar dag, kväll ibland får jag hjälp till att jobba natt. Jag har ett stort behov av att ha förskolan 24/7 för att kunna jobba. Jag har fantastiska kollegor och chef som har stöttat mig under alla mina år att bya pass till dag istället i vissa situationer. men nu kan inte vi vårdarbetare hjälpa varandra mer på det sättet efter första oktober. Blir det helt andra regler och lagar. Det är inte bara jag som behöver omsorg för mina barn. Vi är så många fler föräldrar som behöver detta. Vi tänker inte åka ner till andra ställen för lämna våra barn. Finns dom som inte har körkort Vi flesta av Kvänums befolkning vill ha natt öppet på våra förskola i Kvänum. För att vi ska kunna jobba vi med. Vi jobbar med människor dygnet runt vi som jobbar i vården. Snälla hur ska vi kunna jobba om inte Vara kommun öppnar natt förskola för oss i Kvänum. Vi alla måste faktiskt ta ett ansvar för att hjälpa till i detta. Om vi inte kan lämna våra barn på förskolan på kväll och natt. Vem ska ta hand om våra gamla, sjuka människor och sjukhus och akuten m.m? Vi alla har ett samhälle ansvar. Alla har inte anhöriga som kanställa upp att ta våra barn. Detta måste Vara kommun lösa situationen snabbt och effektivt.

Hej,

Bildningsnämnden i Vara kommun har tidigare beslutat att inte anordna barnomsorg på obekväm arbetstid inom kommunal regi. Bakgrunden är att intresset för barnomsorg under obekväm arbetstid varit lågt. Däremot har fristående förskolor enligt gällande regler möjlighet att anordna barnomsorg på nattetid i privat regi, med möjlighet till ekonomisk ersättning från Vara kommun. Ett exempel är Solgårdens förskola som startade 2012, och som bedrev kvälls- och nattomsorg i kommunen.  Men antalet barn som nyttjade möjligheten minskade till den grad att det inte längre var möjligt att fortsätta bedriva verksamheten. Ett skäl som angavs till att så får barn var inskrivna, var att vårdnadshavare upplevde att barnomsorgen inte var lämpligt geografiskt placerat utifrån vårdnadshavarens möjlighet att hämta/lämna barnen och åka mellan barnomsorg, hem och arbete. Samtidigt framförde vårdnadshavarna att barnen behövde träffa sina ordinarie förskollärare för att känna sig trygga och tillfreds. Inom kvälls- och nattverksamheten mötte barnen annan personal. Med bakgrund av detta, har det nuvarande behovet hittills inte visat sig vara tillräckligt stort för att omvärdera beslutet att erbjuda kommunal förskola under kvälls- och nattetid.

Med vänliga hälsningar Fredrik Halvarsson, Verksamhetschef skola

2023-08-24

Min dotter har precis börjat på Parkskolan och de få dagarna hon hittills har gått där så "Har dom bara gått runt" på rasterna. Finns det någon plan med att göra något åt denna riktigt, riktigt dåliga skolgård?

Tack för din synpunkt till Bättre Vara. Jag håller med om att det finns förbättringsåtgärder för Parkskolans skolgård. Det finns i dagsläget ingen konkret plan på förändring av skolgården men vi har löpande dialog med vår hyresgäst om både lokaler och utemiljö. Din synpunkt som förälder är viktig. Vi tar gärna emot dina tankar och idéer om vad du önskar för förändring av skolgården. Kontaktuppgifter kommer här till vår utvecklingsledare Pelle Nilsson, E-post: Par.Nilsson@edu.vara.se Tel. 0512-31814.

Med vänliga hälsningar Åsa Hammargård, Fastighetschef

2023-08-21

Jag kan inte förstå hur man stänger ner förskolan över sommaren i Kvänum? Jag jobba som samordnare och planerar semesterscheman. Har ett flertal föräldrar som är ensamstående och utan körkort. Hur tänker ni att de ska kunna ta ett sem vikariat??? Och vi får ej personal i omsorgen. Så här har det varit i några år. Detta bör ses över till nästa år!

Hej och tack för din synpunkt.

Fyra veckor under sommaren stänger flertalet av kommunens förskolor och fritidshem av organisatoriska och ekonomiska skäl. Under dessa veckor erbjuds plats på förskola och fritidshem i centrala Vara. Då flera vårdnadshavare har semester de valda veckorna minskar behovet av barnomsorg samtidigt som förskolelärare och lärare i fritidshem behöver ges möjlighet till semester. Det är inte ekonomiskt försvarbart att ta in vikarier för att ersätta ordinarie personal i högre utsträckning än vad som behövs för att hålla öppet enligt nuvarande organisation. Vi kan på detta sätt behålla en hög kvalitet på verksamheten som bedrivs.

Med vänliga hälsningar Fredrik Halvarsson, Verksamhetschef skola

2023-08-21

Sista gången i torsdags i badhusparken. Riktigt bra uppträde o mycket folk. Ingen från kommunen som presenterar o säger något om det hela. Kiosken stängd toaletter stängda. Detta är riktigt dåligt med tanke på att publiken ofta är äldre som också pga ålder kanske behöver gå oftare på toaletten. Tycker kommunen kunde ta över driften av kiosken o ge ungdomar sommarjobb. Eller kolla med Någon lokal sportklubb. Detta för att säkerställa att kiosken är öppen när aktiviteter pågår iallafall

Hej

Tack för din synpunkt! Tar med mig detta till arbetsgruppen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2023-08-16

Ingen gångväg över E20 till Stc. Jag bor i smedjegatan och har svårt att gå till gymmet STC, har ej bil eller körkort. Nu när dagarna blir kortare och mörkare än sommar så blir det svårt att man syns på bron. DET ÄR SÄKERHET GREJ OCH JAG VILL ATT DET SKA TAS PÅ ALVAR!! TACK PÅ FÖRHAND

Hej

Tack för din synpunkt! Heljevedsvägen 2532 är ej anpassad för gång- cykeltrafik, använd istället befintlig gång-cykelvägs bro och gå via Fordonsgatan visst en liten omväg men mycket säkrare. Arbete med att bygga en gång-cykelväg ut med Fordonsgatan är i ritningsstadiet vilket kommer att förbättra gång-och cykeltransporter utmed Fordonsgatan.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2023-08-15

Hej, skrev före sommaren om den uteblivna padelbanan bakom Torsgårdens skola. Vart tog detta inlägg vägen??? Var det för känsligt ??

Hej, ursäkta sent svar. Det finns inget känsligt i denna fråga ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Här arbetades det fram en detaljplan och ett bygglov handlades till en extern part som önskade etablera en paddelhall. Såväl detaljplaneprocessen som bygglovet finansierades av den externa parten. Skulle någon annan part/aktör vilja etablera något inom ramen för vad detaljplanen medger så går det att söka bygglov för det.

Det var med andra ord inte kommunen som finansierade eller hade planer på att bygga och driva en paddelverksamhet. Önskar föreningar, oavsett inriktning, etablera lokaler för verksamhet så är den bästa vägen att kontakta en föreningssamordnare som kan ge mer information om vilka vägar som finns framåt. Här går det att läsa mer: Bidragsregler — Vara kommun Länk till annan webbplats.. Gällande just en boulehall så är det värt att nämna att det finns en pågående dialog mellan kommunens föreningssamordnare och en allians av bouleföreningar. Syftet med den dialogen är att klargöra förutsättningar för berörda föreningar att bygga och driva en boulehall.

Med vänliga hälsningar, Johanna Forslund Kullander Samhällsbyggnadschef och Jesper Svensson Fritidschef

2023-08-15

Hur kan ni förklara att kommunen låter en del maskiner som används av gatu o park förvaltningen körs omkring och det fullkomligt rinner olja ur aggregaten. I vintras körde ni med en sandningsmaskin som läckte ut mängder med hydraul olja, det inlägget publicerades aldrig, var säkert för känsligt. De spår som bildades då finns kvar än idag ! Nu senaste vecka har en sopmaskin körts fram och tillbaka tom i samma spår och lämnat säkert 50-75 liter hydraul olja efter sig. I korsning Johan Brinks gata och Bondegatan har någon hällt ut lite absorberingsmedel, men det är allt. Är inte miljön viktig för kommunen ( trots allt) ? Maskiner som läcker så pass mycket läcker väl även i kommunens garage ?? Detta kan nog klassas som ett miljöbrott och bör nog behandlas därefter. Nu vill jag inte ha ett svar som säger " arbete pågår" för det har jag sett tillräckligt! Är förarna blinda ?? tittar man inte bakom sig och ser efter resultat av sopningen eller sandningen.

Hej

Tack för din synpunkt!

Miljön är viktig därför använder vi oss av miljövänlig hydraulolja, i fall det skulle bli någon form av läckage eller haveri. Maskinen som fick ett slangläckage, var vår mindre upptagare. Att den kör fram och tillbaks beror på att den fylls ganska fort. Maskinen är midjestyrd och det var i midjan som returslangen börjat att läcka. Visst kan man tycka att föraren ska upptäcka detta genom att titta bakåt, maskinens verktyg jobbar i fram och det är där föraren håller sitt focus, hade det läckt på trycksidan så hade det upptäckts snabbare. Maskinen bevattnar för att det ska minska dammet från borstarna vilket försvårar att lägga märke till eventuella läckage. Efter det att vi har bytt slang så fylldes det på ca 35-40 liter hydraulolja.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

2023-08-15

X gatan XX korsning
Vår trottoar har sett sina bästa dagar. Vi planerar att sätta häck/mur och lägga plattor framöver, vet nån om det kommer bli en ny där eller skrapas bort för vi kanske ska vänta med häck plantering isf.

Hej!

Kommunen har för avsikt att åtgärda Fridhemsgatans gångbanor mellan Rosenfredsgatan och Nordhemsgatan i år. Då kommer vi riva gångbanorna och ersätta dem med motveck, som det är gjort på närliggande gator.

Jag har för avsikt att gå ut med information om detta till närboende inom kort.

Vänligen Stellan Gedell, Gatuingenjör

September

2023-09-01

Vart gör jag av bajsvatten blandat med textiler plast som kommer från kommunens dåligt planerade avlopp. Skador från skyfall. Jag tänker då inte stå och sorter bort plaster, tyger, skor m.m. Som är dränkta i andras personers avlopp. Så vart gör jag av skiten? Stinker något fruktansvärt. Tänker inte stå i skiten en gång till!

Arbetet med att lokalisera var det kommit in spillvatten (bajsvatten) i källarna pågår och skall utredas snarast möjligt. I dagsläget föreslår vi att ni tar kontakt med ert försäkringsbolag för att sanera och åtgärda det som är skadat på grund av översvämningen, vad vi vet i dagsläget är att vissa områden drabbades svårt medans andra områden klarade sig utan översvämning. Vi ber alla som drabbats kontakta kommunen för att vi skall kunna göra en bra kartläggning av problemet samt tillsammans med fastighetsägarna göra åtgärder.

Med vänlig hälsning Robert Isberg, VA-Chef

2023-09-01

Varför blir vägen aldrig klar? Är väl inne på 4:året sen vi fick besked att de skulle börjas med vägen. Bygget av vägen står ju mer stilla än att de händer något på vägbygget.
Sen hur tänker man när man ena dagen gör iordning vägen, nästa dag kommer det grävmaskin och gräver upp vägen igen för att flytta gatubelysning 3M!!!
Sen sätter man gatubelysning på fel sida! Belysningen är inte över trottoarerna?
Varför gör man inte detta samtidigt? Vad kostar inte dessa 3 m?
Pratar ni inte med varandra inne på kommunen? Känns som ni motarbetar er själva hela tiden. Sen var de väl ngt liknade med VA kom in och sa de skulle bytas några rör eller ngt. Då blev de stopp igen? Hur jobbar ni på kommunen? Förklara för mig varför de inte blir billigare att göra allt på en gång? Eller ser verkligheten fel ut här ifrån.
Kan säga att jag inte är ensam här på gatan som undrar när de ska bli färdigt.

Hej

Tack för din synpunkt!

Orsaken till att vi delar upp arbetet på Smedjegatan är:

 • Precis som du påpekar så är det många olika saker som ska förnyas!
 • Det är många åtgärder som ska utföras innan vi asfalterar!
 • Dagvatten, kablar i olika dimensioner och olika ägare!

Därför blir det olika grävtillfällen!

Vi valde att uppdatera till en helt ny gatubelysning och då fick vi flytta några stolpar i längsled för att det inte ska uppfattas att det blir ”mörkare” mellan belysningspunkterna.

Målet är att det ska asfalteras under 2023.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkenheten

2023-09-06

Grusgången behöver rensas från ogräs samt fyllas på med nytt grus. Blev även sönderkörd isamband med att man gjorde iordning lekplatsen. En sak till om asfalteringen som gjordes där. En djävla svacka men det kanske ska vara så? Efter regn så är det inte möjligt att använda ytan till lek o spel.

Hej

Tack för din synpunkt! Vi fick släppa området under en period! Vi har inte glömt av detta. Angående asfalteringen så ska den åtgärdas, har inte varit bra förutsättningar för att asfaltera.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2023-09-08

Mycket störande bil och traktorkörning på parkering vid Torsbo fritidsgård. Detta förekommer dagligen men är allra värst på fredag och lördagskvällar. Har pratat med polisen om problemet. Dom liksom jag har konstaterat att förbudsskylt som satt vid infarten till parkeringen och visade att det var traktorförbud är borttagen. Detta försämrar deras arbete då det inte längre är något förbud. Önskemålet är att det kommer upp en ny skyllt så polisen kan göra sitt arbete.

Hej! Tack för din synpunkt. Tar till oss detta och ska se på lösning.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2023-09-08

Tidigare fanns ett återbruk på återvinningscentralen. Vid årsskiftet byttes det leverantör och en ny byggdes. Då försvann återbruket. Självklart kostar det pengar, resurser och skapar problem att ha ett återbruk. Men det är en kommun, landets ochvärldens förbannade ansvar att hushålla med jordens resurser. Mölndals kommun kan ses som en förebild av hur det borde skötas där dem ställt om återvinningscentralen till en organisation fokuserad på återbruk och i samarbete med daglig sysselsättning och arbetsträning. Ett föredömligt arbete.
https://www.molndal.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/avfall/aterbruk-och-atervinning/aterbruket-kikas.html

Hej, Tack för din synpunkt. Återbruksgallerian i Eskilstuna och återbruket i Mölndal är två inspirerande exempel ur många aspekter! I Vara kommun är det Avfall & Återvinning (ett eget kommunalförbund) som tar hand om medborgarnas avfall. Har du tips och idéer som på saker som kan förbättras så kontakta dem via: Kontakt (avfallskaraborg.se) Utifrån den information som Vara kommun har från Avfall & Återvinning Skaraborg så jobbar de på bred front att införa återbruk på de 13 kommunernas Återvinningscentraler som omfattas inom kommunalförbundet. De har precis fått till en lösning i Hjo. I Vara är det inte klart än men arbete pågår och dialog förs med olika intressenter. Viktigt i sammanhanget är att det i Vara kommun redan idag finns det flera aktörer som bedriver loppisar. Mycket bra sker utan att det är i kommunal regi. Vara kommun, som den största arbetsgivaren i kommunen, har dock som en del i sitt miljöstrategiska arbete ett systematiserat återbruk gällande kommunens egna möbler genom Enheten för Arbete, Sysselsättning och Integration. Allt för att minska onödigt avfall och för att ta till vara de resurser som redan finns.

Tack för ditt engagemang i frågan!

Med vänliga hälsningar Johanna Forslund Kullander, Samhällsbyggnadschef

2023-09-16

Svar från Kommunen: Orsaken till att vi delar upp arbetet på Hantverkaregatan är: Precis som du påpekar så är det många olika saker som ska förnyas! Det är många åtgärder som ska utföras innan vi asfalterar! Dagvatten, kablar i olika dimensioner och olika ägare!Därför blir det olika grävtillfällen! Inte konstigt att det tar tid! Kommunen planerar alltså arbetet på, att det ska ta ofantligt lång tid att utföra, och att det ska ske i flera olika omgånger under lång tid. Det arbetssättet låter ju helt ologiskt för mig. Och extremt dyrt. Vad är problemet inom kommun?Varför kan man inte göra allt på EN GÅNG istället? Finns det ingen planering/samarbete eller?Måste väl finnas en projektledare/ansvarig som samordnar allt arbete på i och under väg? Så allt arbete görs samtidigt?

Hej

Tack för din synpunkt! Som jag skrev i förra synpunkten 2023-09-01. Det är många inblandade och de har även en egen planering att följa, vid akuta ärenden så tar ju det deras resurser. Vilket är svårt att planera för. Tiden påverkar inte kostnaden. Att gatan ligger i grus är till vår fördel, visst det kan se lite tråkigt ut! Men det minskar risken för att det blir sättningar efter asfaltering.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkenheten


Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?