Ritningar och andra handlingar

På denna sida beskriver vi olika typer av ritningar och handlingar som kan behövas i samband med ansökningar och anmälningspliktiga åtgärder.

När du ansöker om lov eller gör en anmälan är det viktigt att du lämnar rätt handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan. Vilka handlingar du ska bifoga beror på vad du tänker bygga.

Situationsplan eller nybyggnadsritning

En situationsplan är en karta som visar fastigheten (tomten) ovanifrån. Situationsplanen ska vara i skala 1:500 (1 cm = 5 meter).

Beställ en karta

För att kunna göra en situationsplan behöver du först beställa en karta. Vilken typ av karta du behöver beror på vad du ska bygga. I de flesta fall räcker det med ett utdrag från vår baskarta som visar din fastighet. Om du vill bygga på en obebyggd tomt inom detaljplanerat område ska du däremot använda en nybyggnadskarta som underlag.

Rita in på kartan

Situationsplanen ska visa alla existerande byggnader, byggnader som ska eller är rivna, hur marken är använd (exempelvis parkering, infart) och var nya byggnader ska placeras.

Alla ny- och tillbyggnader ska vara mått- och lägesbestämda. Det betyder att mått för byggnadens alla sidor, mått från byggnaden till fastighetsgräns, markhöjder och golvhöjd ska anges.

Bilden beskriver en situationsplan och vad som ska markeras ut, såsom avstånd till tomtgräns.

Planritning

En planritning visar byggnaden ovanifrån. På ritningen kan du se rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera. Planritningen ska vara i skala 1:100 (1 cm = 1 meter).

Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källare.

På planritningen ska det stå vad rummen används till, till exempel sovrum eller kök, och rummens storlek i m². Köksinredning, fast inredning i badrum och tvättstuga, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera ska vara angivet. Om brandcellsgräns finns ska den vara markerad på ritning.

Bilden beskriver en måttsatt planritning indelat i olika rum.

Fasadritning

En fasadritning är byggnaden sedd utifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader och alla berörda fasader ska finnas med och beskrivas på ritningen.
Fasadritning ska vara i skala 1:100 (1 cm = 1 meter).

Vid nybyggnad eller vid stora nivåskillnader ska marknivån redovisas. Befintlig och ny marknivå redovisas med marklinjer. Marklinjer ska redovisas till tomtgräns (TG).
Tänk på att mötet mellan ny och befintlig marknivå ska ske innan tomtgräns och att dagvatten ska tas om hand inom den egna fastigheten.

Bilden beskriver en fasadritning.

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning av byggnaden från sidan och visar golv, bjälklag, tak, skorsten med mera. Sektionsritning ska vara i skala 1:100 (1 cm = 1 meter).

När du bygger nytt eller gör förändringar som påverkar konstruktionen behöver du skicka in en sektionsritning. Sektionsritningen visar bland annat konstruktion av golv, bjälklag, tak och skorsten. På ritningen ska rums-, byggnads- och nockhöjd anges samt byggnadens takvinkel.

Bilden beskriver en sektionsritning.

Markplaneringsritning

På en markplaneringsritning visar du hur du tänkt planera din tomt. Markplaneringsritningen ska vara i skala 1:100 eller 1:200 (1 cm = 1 meter, 1 cm = 2 meter).

Ritningen ska visa byggnadens placering, markhöjder, murar, slänter, in- och utfart, parkering, dagvattenhantering och liknande. Den ska även visa hur ledningar för vatten och avlopp ska dras.

Bilden beskriver en markplaneringsritning.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad.

Ibland behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. Dessa ritningar innehåller detaljerade anvisningar om hur olika delar i byggprojektet ska konstrueras. Vi behöver dem för att vi ska kunna bedöma om åtgärden uppfyller de tekniska krav som finns. Ritningarna ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt gjorda.

Kontrollplan

Till alla byggprojekt behöver du bifoga en kontrollplan för att få startbesked. En kontrollplan är det dokument som beskriver de kontroller en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll eller av fristående sakkunniga.

Vad ska kontrollplanen innehålla?

En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om:

  • Vilken kontroll som ska ske i det aktuella projektet och vilken lag/föreskrift man kontrollerar det mot.
  • Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till bygglovsavdelningen.
  • Vilka anmälningar som ska göras.
  • Tidpunkter för eventuella etapper i arbetet.

Fackmannamässiga ritningar

Det är viktigt att alla ritningar som skickas in är fackmanna­mässigt gjorda. Det innebär att de ska vara ritade på vitt olinjerat papper med rena svarta linjer, att alla mått ska vara korrekta och att skalan finns med. Måtten ska vara i meter med en decimals noggrannhet.

Det här ska finnas med på ritningarna:

  • Information om vad som finns på ritningen
  • Fastighetsbeteckning
  • Skala
  • Ett ritningsnummer som du själv betämmer, till exempel "Ritning 1"
  • Datum så att olika versioner kan skiljas från varandra

Vad kan jag göra själv?

När det gäller enklare ritningar kan du i vissa fall göra dem själv, men i många fall är det bättre att ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Om ritningarna inte uppfyller de krav som ställs förlängs handläggningstiden eftersom vi då kommer att be dig skicka in nya ritningar som uppfyller kraven.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?