Förorenade områden

Här kan du läsa om hur du gör om du upptäcker eller orsakar en förorening. Läs också om anmälningsplikt vid sanering och om Länsstyrelsens riskklassning av förorenade områden.

Förorenade områden är mark, vatten, sediment och byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan skada människors hälsa eller miljön.

Vad gör jag om jag upptäcker eller orsakar en förorening?

Om du upptäcker eller orsakar en förorening, till exempel i samband med grävarbeten på en fastighet, ska du omedelbart avbryta arbetet och ta kontakt med kommunens miljöenhet. Fortsätter du finns det risk att föroreningen sprider sig och orsakar skada på andra platser.

Upplysningsskyldigheten gäller föroreningar i mark, grund- och ytvatten, sediment samt byggnader, anläggningar och liknande.

Checklista för innehåll i anmälan

En efterbehandlingsåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten, byggnad eller anläggning ska föregås av en anmälan till Länsstyrelsen. Detta regleras i 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vid användning av avfall för anläggningsändamål, mellanlagring av massor eller behandling av förorenade massor eller liknande kan detta vara tillstånds- eller anmälningspliktigt enligt 5 § respektive 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Samprövning sker av dessa ärenden, varför även information om sådant ska ingå i anmälan.

Åtgärder i vatten kan även innebära att en prövning ska göras enligt 11 kap. miljöbalken. Sådan vattenverksamhet kan vara anmälningspliktig eller tillståndspliktig. Kontakta Länsstyrelsen för mer information.

Anmälan ska vara skriftlig och måste undertecknas av behörig företrädare för den som ansvarar för åtgärderna. Anmälan ska ha inkommit minst sex veckor innan åtgärderna ska starta.

Hantering av anmälningsärendet (tillsyn enligt miljöbalken) kan innebära att tillsynsmyndigheten kommer att ta ut en tillsynsavgift.

Innehåll i anmälan enligt § 28

 1. Administrativa uppgifter
  1. Fastighetsbeteckning
  2. Fastighetsägare
  3. Besöksadress
  4. Verksamhetsutövare (ansvarig för åtgärden) med adress, org. nummer, telefon, e-post
  5. Verksamhetsutövarens kontaktperson (telefon, e-post)
  6. Entreprenör (för åtgärdsarbetet) med adress, org.nr, telefon, e-post.
  7. Miljökontrollant med adress, org. nr, telefon, e-post.
 2. Lokalisering
  1. Områdesbeskrivning (geologiska förutsättningar, närliggande recipienter, avstånd till bostäder, dagvattenbrunnar, vattentäkter i närheten etc.)
  2. Särskilda förutsättningar (t ex påverkas kulturminnen, Natura 2000, ledningssystem eller annan infrastruktur)
  3. Situationsplan över området med planerat åtgärdsområde utmarkerat, bifogas
 3. Ge en kort beskrivning av tidigare och nuvarande verksamhet på platsen om detta är
  känt.
 4. Föroreningssituationen och risker inför åtgärden Ge en kort beskrivning av genomförda undersökningar, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering etc, bifoga eller hänvisa till rapporter.
 5. Beskrivning av planerade efterbehandlingsåtgärder
  1. Beskrivning av åtgärdsmetod (t ex urgrävning)
  2. Beskrivning av skyddsåtgärder under åtgärden, t ex mot damning vid schaktning eller lagring, buller, lukt, skakningar, oförutsett utsläpp till vatten mm. Eventuellt behov av kommunikation med omkringboende? Instängsling/skyltning?
  3. Kommer föroreningar att lämnas kvar?
  4. Tidplan för åtgärderna
 6. Åtgärdsmål
  1. Planerad markanvändning och övergripande åtgärdsmål
  2. Mätbara åtgärdsmål, t ex mängder, riktvärden - Naturvårdsverkets generella eller platsspecifika. Beskrivning av planerad kontroll för att säkerställa att åtgärdsmålen uppnås under och efter åtgärd.
  3. Beskrivning av planerad kontroll för att säkerställa att åtgärdsmålen uppnås under och efter åtgärd.
 7. Masshantering/avfallshantering
  1. Förorenade massor klassas enligt avfallsförordningen 2011:927– kommer del av massorna att bestå av farligt avfall?
  2. Hantering av förorenade massor, eventuell sortering, siktning, krossning.
  3. Kontroll av massornas föroreningsgrad?
  4. Uppskattade mängder massor?
  5. Lagring av massor på platsen, i så fall var och hur länge? Behov av skyddsåtgärder mot nederbörd tex övertäckning?
  6. Ange godkänd transportör av förorenade massor, inkl adress, org.nr, telefon, e-post.
  7. Ange godkänd mottagare av förorenade massor, inkl adress, org.nr, telefon, e-post. Kommer massorna att mellanlagras hos mottagaren eller kommer massorna att vara aktuella för slutligt omhändertagande – deponering eller behandling
  8. Mottagningskvitto för förorenade massor från avfallsanläggning lämnas med slutrapport
 8. Återfyllnad med massor på åtgärdad plats, om nödvändigt
  1. Återfyllnadsmassornas ursprung?
  2. Kontroll av återfyllnadsmassornas föroreningsgrad – hur har man kontrollerat att de inte är förorenade?
 9. Utsläpp till vatten – här menas kontrollerat utsläpp till vatten t ex hur hanteras länshållningsvatten vid åtgärden?
 10. Utsläpp till luft: förekommer utsläpp till luft vid efterbehandlingen, stark lukt mm?
 11. Buller och transporter
  1. Orsakar åtgärden buller, beskriv bullerkällor?
  2. Under vilken tid på dygnet och antal dygn kommer bullret att pågå?
  3. Beräknat antal transporter per dygn
 12. Egenkontroll enligt egenkontrollförordningen (1998:901)
  1. Kommer någon form av kontrollprogram att behövas efter åtgärd, t ex kontroll av grundvatten om förorening måste lämnas kvar?
  2. Vid stora projekt – kommer omgivningskontroll före, under och efter åtgärden att vara nödvändigt?
  3. Finns rutiner för rapportering av incidenter och olyckor?
 13. 13. Övrigt
  1. Slutrapport av utförd åtgärd till tillsynsmyndigheten – när beräknas slutrapportering kunna ske?
  2. Bilagor, t ex situationsplan, markundersökningar, riskbedömning, förslag på kontrollprogram etc

Vad gör jag vid spill eller olycka?

Om du råkar ut för en olycka där olja, drivmedel eller andra kemiska ämnen läcker ska du först kontakta räddningstjänsten på telefon 112 och därefter miljöenheten. Du ska undersöka föroreningens omfattning och spridning och lämna in en saneringsanmälan till miljöenheten.

Vem ansvarar för sanering?

Huvudprincipen är att den som har förorenat området ska ansvara för saneringen. Finns det inte någon ansvarig för verksamheten går ansvaret till den som äger fastigheten. Detta gäller om fastigheten köpts efter den 31 december 1998.

Bestämmelser om ansvaret för att bekosta undersökning och efterbehandling av förorenade områden regleras i Miljöbalken. 

Anmälningsplikt vid sanering

En sanering kan medföra risk för spridning eller exponering av föroreningen. Därför ska du göra en anmälan av saneringen till miljö- och byggnadsnämnden. Anmälan ska göras minst sex veckor innan saneringen påbörjas och den ska vara skriftlig.

Det är förbjudet att utföra åtgärder i ett förorenat område utan att anmäla detta till miljöenheten.

PCB (polyklorerade bifenyler)

PCB är ett giftigt ämne som kan finnas i bland annat fog- eller golvmassor i byggnader som är uppförda eller renoverade från år 1956 och fram till 1973 då det förbjöds, samt i fönster fram till 1980. PCB är ett av de värsta miljögifterna vi känner till. Det påverkar immunförsvar, nervsystem, cancerutveckling och fortplantning. PCB är mycket svårt att bryta ned och halterna ökar uppåt i näringskedjorna.

Anmäl sanering

Sanering av PCB är en miljöfarlig verksamhet som ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden. Enligt förordningen om PCB ska anmälan om sanering ske senast tre veckor före start, men kontakta miljö- och byggnadsnämnden i god tid före saneringen. En avgift tas ut för handläggningen av anmälan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Inventering och riskklassning av förorenade områden

Länsstyrelsen arbetar på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden med att inventera kommunens förorenade områden enligt MIFO-modellen (metodik för inventering av förorenade områden). Målet är att kartlägga var det finns risker för föroreningar på grund av nuvarande eller tidigare industrier.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 23 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?