Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan arbetar för att ge alla barn förutsättningar att nå sin fulla potential. Här kan du läsa om våra barn- och elevhälsoteam och våra olika yrkesgrupper.

Barnhälsoteam

För stöd i förskola finns barnhälsoteam som består av rektor, specialpedagog och socialpedagog. Special- och socialpedagog arbetar på uppdrag av rektor med utredning, ger förslag på förebyggande insatser, åtgärder, handledning och stöd till berörd personal och vårdnadshavare. Barnhälsoteamet är med i verksamheten och stödjer skolans arbete utifrån barnets bästa.

Elevhälsoteam

Alla skolor i Vara har ett elevhälsoteam. I teamet finns till exempel specialpedagog, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog.

Teamet arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa.

Specialpedagog, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog har en central roll när det gäller särskilt stöd i skolan.

Barn- och elevhälsans olika roller

Specialpedagog

Specialpedagogens uppdrag är att tillsammans med övriga pedagoger och rektor skapa en miljö för lärande där alla elever känner sig inkluderade och delaktiga.

Specialpedagogen bidrar till att skapa förutsättningar för att alla elever ska få den ledning och stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Detta kan ske genom observationer av undervisning, pedagogiska utredningar och handledning till lärare.

Socialpedagog

Socialpedagogens uppdrag är att finnas som ett stöd för barnen i förskolan och deras familjer genom tidiga stödinsatser. Målet är att långsiktigt stärka barnet och dess förutsättningar att uppnå de pedagogiska målen och få trygga sociala nätverk.

Socialpedagog arbetar verksamhetsnära med tidiga insatser. De arbetar primärt med stöttande arbete till familjer och pedagoger.

Skolkurator

Skolkuratorns uppdrag är att se eleverna i hela deras sociala sammanhang för att elever ska trivas och må bra och därmed uppnå kunskapsmålen.

Att se eleven i sitt sammanhang innebär att ta reda på och förstå hur eleven har det även utanför skolmiljön, på fritiden, i familjen och i relationer med de övriga elever i klassen. Insatserna är i första hand förebyggande och främjande.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterska och skolläkare ansvarar för den medicinska delen av elevhälsan och arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Skolsköterskan bjuder in alla elever till hälsosamtal för att förebygga och upptäcka eventuella hälsoproblem. Alla elever erbjuds också vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Elevcoach

Elevcoachen arbetar för öka tryggheten och trivseln och bidra till att skapa en trygg miljö i skolan, i klassrummet men även till exempel på raster, i omklädningsrum och i andra identifierade situationer där elever beskrivit att de känner sig otrygga.

Elevcoachen deltar i skolans förebyggande och främjande arbete genom att till exempel tidigt fånga upp elever som inte deltar i undervisningen och samverka med vårdnadshavare och pedagoger.

Skolpsykolog

Skolpsykologen handleder arbetslag på skolan och ger råd och stöd åt lärare och annan personal. De utreder och gör utvecklingsbedömningar av enskilda elever och rekommenderar lämpliga insatser i skolan.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarens uppdrag är att hjälpa elever utveckla sina egna förmågor att fatta välgrundade beslut om framtida studier och yrkesval. Detta görs genom att studie- och yrkesvägledaren erbjuder vägledningssamtal, tillhandahåller relevant information och fungerar som stöd under hela elevens skoltid.

Studie- och yrkesvägledningen utgår alltid från elevens individuella behov och förutsättningar. Den fyller en viktig funktion i det hälsofrämjande arbetet genom att beröra delar som självkännedom, motivation och framtidstro.

Genom att studie- och yrkesvägledaren är en del av elevhälsoteamet kan de bidra till att skapa en helhetsbild av eleverna och därmed ge varje elev rätt stöd. 

Barn- och elevhälsochef

Barn- och elevhälsochefen leder barn- och elevhälsans personal och fördelar resurser efter behov i verksamheterna.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?