Känner du oro för ditt barn?

Här får du information om vart du vänder dig om du känner oro för ditt barns utveckling i förskolan eller skolan.

Det är skolans uppgift att se till att alla elever når kunskapsmålen. En del elever har lätt att nå målen, medan andra kan behöva stöd på vägen.

Känner du oro för ditt barns utveckling i förskolan eller skolan så ska du i första hand kontakta något av barnets pedagoger, alternativt barn- och elevhälsan.

Om skolans personal upptäcker att en elev har behov av särskilt stöd för att nå kunskapskraven, förmedlas detta till rektorn på skolan. Rektor utreder då hur elevens behov ser ut.

Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd beslutar rektor om ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet beskriver de insatser som behövs för att möta elevens behov. Eleven och vårdnadshavaren har rätt att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. Vårdnadshavaren har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?