Strandskydd

Här hittar du information om vad du får och inte får göra inom ett strandskyddsområde samt hur du går till väga om du vill ansöka om dispens.

Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada och fiska. I allmänhet är det förbjudet att bygga eller göra ändringar där det finns strandskydd, men du kan söka dispens från strandskyddsreglerna eller ansöka om att få strandskyddet upphävt om det finns särskilda skäl.

Strandskyddets syfte

 • Strandskyddet ska se till att du som invånare har tillgång till strandområden genom allemansrätten.
 • Strandskyddet ska bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv även under vatten.
 • Strandskyddet ska bevara land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla.

Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet.

Förbjudna åtgärder

Inom strandskyddsområde får man inte

 • bygga en ny byggnad
 • ändra byggnader eller dess användning om det hindrar allmänheten från att röra sig på området
 • utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar
 • göra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Ansök om strandskyddsdispens

Ansökan om dispens från strandskyddet görs vanligen hos miljö- och byggnadsnämnden. Tänk på att du behöver ansöka om dispens även för byggnader som inte kräver bygglov, till exempel en friggebod eller ett båthus.

En beviljad dispens vinner laga kraft efter cirka en månad om inte länsstyrelsen väljer att ompröva beslutet.

Vill du ansöka om dispens för åtgärder som rör byggande av allmänna vägar, järnvägar, försvarsanläggningar och åtgärder inom statligt skyddade områden vänder du dig direkt till länsstyrelsen.

Skäl för strandskyddsdispens

Du kan ange följande skäl vid ansökan om strandskyddsdispens:

 • området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller tomtplatsavgränsning
 • området är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg
 • området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten
 • området behövs för att utvidga en pågående verksamhet
 • området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet
 • området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Undantag från kravet på strandskyddsdispens

Anläggningar och åtgärder som behövs för näringsverksamhet inom jordbruket, skogsbruket, fisket eller renskötseln omfattas av undantaget.

Kraven för undantag

 • Anläggningen eller åtgärden som ska ligga inom strandskydd är direkt avsedd och behövs för näringen.
 • Byggnaden får inte utformas så att den ens tillfälligt kan användas som bostad.
 • Näringen måste ge ett tillskott av betydelse för att vara undantagen från prövning av strandskydd.

Hobbyverksamhet omfattas inte av undantaget och kräver alltså dispens från strandskyddet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?