Schaktmassor och avfall för anläggningsändamål

Här hittar du information om schaktmassor och avfall för anläggningsändamål samt vad som krävs för att få återvinna ett avfall.

Massor som jord, betong eller tegel räknas som avfall när massorna inte återanvänds som återfyllnad inom samma fastighet eller i samma schakt. Att återanvända schaktmassor och återvinna ofarligt avfall är positivt ur kretsloppssynpunkt och minskar uttaget av naturresurser.

Anmäl till miljöenheten

Om du tar emot bortschaktade massor till din anläggning eller fastighet tar du emot ett avfall. Då ska du göra en anmälan till miljöenheten.

Krav för att få använda schaktmassor och annat avfall

Det finns vissa krav för att du ska få använda anläggningsmaterial som markutfyllnad eller i en bullervall. Tänk på att:

 • anläggningen ska fylla en funktion. Det ska finnas ett tydligt syfte annars blir det en deponering.
 • endast använda mängden avfall som krävs för anläggningens funktion.
 • avfallet ska ersätta andra traditionella anläggningsmaterial.
 • avfallet får bara ha en liten föroreningsrisk. Arbetet ska göras på ett sätt så att föroreningarna inte ökar på den nya platsen.
 • utforma anläggningen så det inte blir negativ omgivningspåverkan. Du kan exempelvis behöva ta hänsyn till skyddsvärda vattendrag och känsliga arter i området.
 • färdigställa arbetet inom rimlig tid.
 • registrera vilka mängder avfall som används.
 • du ska ha skickat in en anmälan eller ansökt om tillstånd om det behövs.

Marklov inom detaljplanerat område

Inom detaljplanelagt område kan du behöva marklov hos byggenheten om utfyllnaden gör att marknivån höjs mer än en halv meter.

Strandskyddsdispens

Ska schaktmassorna användas strandnära (cirka 100-300 meter från strandlinjen) kan du behöva söka strandskyddsdispens.

Undersök om schaktmassorna är lämpliga att återanvända

Innan du påbörjar arbetena måste du ta reda på om det finns risk för att schaktmassorna/avfallet som ska användas är förorenade. Detta ska göras i god tid innan du startar.

Ställ dig nedan frågor. Är svaret ja på någon av dem finns det risk att massorna/avfallet är förorenat och behöver provtas.

 • Kommer schaktmassorna från ett markarbete i centrala stan, ett industriområde, vägområde eller bangård?
 • Kommer massorna från rivningsarbeten? I så fall, vad är det för byggnad? Är det risk för att massorna innehåller asbest, blåbetong, PCB, lösningsmedel, olja, tjära eller liknande?
 • Innehåller massorna inslag av rivningsavfall som betong, armering, tegel, isolering eller kablar?
 • Innehåller massorna asfaltbitar?
 • Kommer massorna från en fastighet där saneringsarbeten pågår eller har genomförts tidigare?
 • Finns det, eller har det funnits avfallsupplag, lager av kemikalier, cisterner/tankar eller oljeavskiljare på fastigheten som kan misstänkas ha förorenat marken?
 • Har tankning av olja, bensin, diesel eller liknande förekommit på platsen?
 • Har några olyckor, exempelvis spill eller brand, inträffat på platsen ?

Provtagning

Vid osäkerhet om massorna är förorenade ska provtagning ske. Tar du emot massor ska du försäkra dig om att ovanstående frågor är utredda. Var särskilt noggrann när det gäller utfyllnad inom bostadsmark, jordbruk, betesmark, naturmark eller annan känslig markanvändning där det ställs höga krav på att massorna är rena och inte påverkar omgivningen negativt.

Förbjudna eller tveksamma återfyllnadsmaterial

Asfalt

Du får inte använda asfalt för att fylla ut mark. Uppbruten asfalt ska i första hand köras till asfaltverk för återvinning och tillverkning av ny asfalt. Asfalt innehåller oljeprodukter och har ett begränsat användningsområde som vägbeläggning i bundna lager.

Tjärasfalt

Du får inte använda tjärasfalt för att fylla ut mark. Asfalt med PAH16 mellan 70-300mg/kg räknas som tjärasfalt, men klassas inte som farligt avfall. Tjärasfalt med PAH16-halter över 300 mg/kg eller med bens(a)pyren över 50 mg/kg TS klassas som farligt avfall och ska köras till godkänd avfallsanläggning.

Tjärasfalt är äldre asfalt med stenkolstjära som bindemedel och användes fram till mitten av 1970-talet.

Betong

Betong kan vara möjlig att återanvända om den är provtagen och ren. Betongen ska i så fall vara krossad och eventuell armering ska plockas bort. Markutfyllnad med betong kan vara aktuell främst i mindre känsliga markområden så som industrimark och trafikområde. Tänkt på att betong kan påverka pH-värdet i mark och vatten.

Tillstånd från Länsstyrelsen

Ibland krävs det tillstånd hos Länsstyrelsen istället för en anmälan till kommunens miljöenhet. Det är normalt föroreningshalterna eller hur stora volymer det rör sig om som avgör vilket som gäller.

Länsstyrelsen om hantering av avfall Länk till annan webbplats.

Samråd hos Länsstyrelsen

Om massorna kommer från helt orörd naturmark, är fria från avfallsinslag och föroreningar och man uppfyller syftena kan det krävas samråd hos Länsstyrelsen. Detta om naturmiljön väsentligt förändras.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 23 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?