Starta och bedriva miljöfarlig verksamhet

Här kan du läsa om hur du startar, anmäler eller ändrar en befintlig miljöfarlig verksamhet och vad som ingår i det.

Det finns verksamheter vars utsläpp till mark, luft eller vatten kan vara skadliga för vår miljö eller hälsa. Dessa verksamheter klassas som miljöfarliga och omfattas av speciella regler.

Ta reda på om du behöver anmäla eller söka tillstånd

Beroende på vilken typ av verksamhet du planerar att starta kan den vara tillstånds- eller anmälningspliktig.

Tillståndspliktig verksamhet är till exempel

 • större industrier
 • anläggningar för behandling av avfall
 • flygplatser
 • stora hamnar.

Anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter är verksamheter som oftast har relativt liten miljöpåverkan, till exempel

 • mekaniska verkstäder
 • verkstäder för lackering och annan ytbehandling
 • bensinstationer
 • fordonstvättar
 • kemtvättar
 • anläggningar för motorsport
 • skjutbanor.

Vilka verksamheter som behöver anmälan eller tillstånd styrs av miljöprövningsförordningen. Du behöver ta reda på om din verksamhet kräver anmälan eller tillstånd.

Miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats.

Tillstånd hos länsstyrelsen och anmälan till kommunen

Om du behöver söka tillstånd gör du det hos länsstyrelsen.

Om du behöver lämna in en anmälan gör du det till kommunen. Du behöver lämna in din anmälan senast sex veckor innan verksamheten startar.

Om du tar över en verksamhet

Om du övertar en miljöfarlig verksamhet ska du så fort som möjligt informera kommunen om det. Ibland kan du behöva lämna in en ny anmälan eller söka ett nytt tillstånd, även om du inte ändrar själva verksamheten.

Då behöver du inte tillstånd eller anmälan

Vissa verksamheter har liten påverkan på miljön och behöver inte tillstånd eller en anmälan. Däremot gäller miljöbalkens regler även för dem. Till exempel finns det regler för egenkontroll, förvaring och hantering av kemikalier, farligt avfall, tömning av oljeavskiljare, buller och lukt.

Egenkontroll

Att ha bra rutiner skapar förutsättningar för att upptäcka fel och brister i en verksamhet. Egenkontrollen är ett verktyg för dig att skapa dessa rutiner. Det innebär att du själv upprättar rutiner och dokumenterar resultatet av kontrollerna för att se så att verksamheten följer de krav som gäller.

Tillsyn

Kommunen gör regelbunden tillsyn av alla miljöfarliga verksamheter. Hur ofta tillsynen sker beror på behovet i din bransch. Syftet med tillsynen är att säkerställa att din verksamhet inte påverkar miljön mer än nödvändigt.

Avgifter för anmälan och tillsyn

Vi tar ut en avgift när du anmäler en miljöfarlig verksamhet och för tillsynen av din verksamhet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?