Visselblåsning

Du kan slå larm om missförhållanden i kommunens verksamheter. Här kan du läsa mer om hur en anmälan går till.

Du anmäler missförhållanden via vår e-tjänst. Du kan välja att vara anonym i e-tjänsten.

Andra sätt att anmäla är:

 • Personligt besök i kommunhuset, Stora torget 8, Vara
 • Via brev märkt Vara kommun, Visselblås, Kansliavdelningen, 534 31 Vara
 • Via telefon till kanslichef, 0512-310 66

Vad är visselblåsning?

En visselblåsning kallas det när en person rapporterar om missförhållanden i myndigheter, företag eller samhället i övrigt. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Enligt lag så är medarbetare som rapporterar om missförhållanden skyddade mot repressalier och deras identitet är skyddad av sekretess.

När kan jag visselblåsa?

Visselblåsarfunktionen kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstanke om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det kan exempelvis handla om

 • muta
 • bedrägeri
 • stöld
 • situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt.
 • lagbrott
 • systematiska tjänstefel
 • avvikelser som rör exempelvis personuppgifter
 • avvikelser som rör miljöskydd

När ska visselblåsning inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller till för att rapportera sådant som rör egna arbetsförhållanden, som personliga konflikter eller lönesättning.

Det här händer när du visselblåser

När du lämnat en anmälan tas den emot av en handläggargrupp bestående av kanslichef och HR-chef med stöd av kommunjurist. De bedömer om anmälan uppfyller kriterierna att skyddas av visselblåsarlagen och återkopplar till dig inom sju dagar. Om din anmälan lämnats in anonymt är det däremot svårt att ge dig återkoppling.

Om kriterierna uppfylls utreds händelsen av gruppen. Beroende på vad ärendet handlar om kan en oberoende extern handläggare behöva förstärka handläggargruppen. Du får återkoppling inom tre månader.

Rapportera missförhållanden via externa kanaler

Förutom att larma via Vara kommuns egen rapporteringskanal kan du välja att slå larm via en statlig myndighet som utsetts av regeringen. Dessa myndigheter kallas för externa rapporteringskanaler. Olika myndigheter ansvarar för olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna rapporteringskanaler för detta ändamål. Den externa rapporteringskanalen ska ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom vissa specifika områden.

De myndigheter som utsetts av regeringen är:

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Konkurrensverket
 • Livsmedelsverket
 • Läkemedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Regeringskansliet
 • Revisorsinspektionen
 • Skatteverket
 • Skogsstyrelsen
 • Spelinspektionen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • Strålsäkerhetsyndigheten
 • Transportstyrelsen

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?