Kommunstyrelse och nämnder

På den här sidan kan du läsa mer om kommunstyrelsen och Vara kommuns olika nämnder.

Vad är nämndernas uppgift?

Nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Nämndernas viktigaste uppgift är att “bryta ner” de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde.

Vilka nämnder finns i Vara kommun?

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska ingå i dessa. För varje nämnd fastställer fullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet nämnden har ansvar för. I vissa lagar är det dock bestämt att en viss nämnd ska fatta beslut i en viss typ av frågor.

Varje kommun måste enligt lag ha en kommunstyrelse och en valnämnd. Valnämnden är aktiv i samband med allmänna val, EU-val, folkomröstningar med mera.

Övriga nämnder är frivilliga, men någon nämnd måste behandla frågor inom till exempel skola och vård och omsorg. Det måste även finnas en nämnd, kommunegen eller kommungemensam som beslutar och övervakar till exempel tillsyn, bygglov med mera.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt den översiktliga planeringen och ska med uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen bereder alla ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är också arkivmyndighet och krisledningsnämnd.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Arbetsutskott

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott där tre ledamöter och tre ersättare från nämnden ingår. Arbetsutskottet är ett av nämndens beredningsorgan och ska förbereda de allmänna ärenden som behandlas i nämnden. Arbetsutskottet har även rätt att fatta vissa beslut för nämndens räkning enligt nämndens delegationsordning.

Personalutskott

Kommunstyrelsen har ett personalutskott där tre ledamöter och tre ersättare från nämnden ingår. Personalutskottet är ett av nämndens beredningsorgan och ska förbereda de personal-, arbetsmiljö- och organisationsärenden som behandlas i nämnden. Personalutskottet har även rätt att fatta vissa beslut för nämndens räkning enligt nämndens delegationsordning.

Ledamöter i kommunstyrelsen, arbetsutskottet och personalutskottet

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden ansvarar både för Vara kommuns offentliga skolväsende och de kommunala kultur- och fritidsverksamheterna.

I kommunens skolväsende ingår grundskola, gymnasium, särskola, kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare samt förskoleklass, fritidshem, förskola 1-5 år, familjedaghem och uppdragsutbildning.

För den kommunala kultur- och fritidsverksamheten ingår bland annat kulturskolan, bibliotek, bad, fritidsgårdar, fritidsanläggningar, arrangemang och föreningsstöd. Även utdelning av kulturstipendium och kulturpris samt förvaltning av kommunens konstverk och andra samlingar ingår i denna verksamhet.

Arbetsutskott

Bildningsnämnden har ett arbetsutskott där tre ledamöter och tre ersättare från nämnden ingår. Arbetsutskottet är nämndens beredningsorgan och ska förbereda de ärenden som behandlas i nämnden. Arbetsutskottet har även rätt att fatta vissa beslut för nämndens räkning enligt nämndens delegationsordning.

Ledamöter i bildningsnämnden och arbetsutskottet

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden hanterar flera olika myndighetsfrågor utifrån gällande lagstiftning. Miljö- och hälsoskyddsarbetet styrs av lagar och förordningar inom exempelvis följande områden:

 • hälsoskydd
 • livsmedelshantering
 • kemiska produkter
 • miljöskydd
 • naturvård
 • planer.

Enligt plan- och bygglagen har nämnden ansvar för bygglovsgivning och detaljplanläggning. Nämnden ansvarar även för naturvårdsfrågor och energirådgivning gentemot enskilda.

Ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden

Socialnämnden

Nämndens uppgifter regleras i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och omsorgslagen. Verksamheten består av tre stora områden: äldreomsorg, omsorg kring personer med funktionsnedsättning, och individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även för mottagning av flyktingar.

Arbetsutskott

Socialnämnden har ett arbetsutskott där tre ledamöter och tre ersättare från nämnden ingår. Arbetsutskottet är nämndens beredningsorgan och ska förbereda de ärenden som behandlas i nämnden. Arbetsutskottet har även rätt att fatta vissa beslut för nämndens räkning enligt nämndens delegationsordning.

Ledamöter i socialnämnden och arbetsutskottet

Teknisk nämnden

Tekniska nämndens ansvar omfattar att leda och samordna kommunens tekniska verksamhet inom framförallt följande områden:

 • gatu- och väghållning
 • trafiksäkerhet och parkering
 • parkförvaltning och övriga allmänna platser och naturområden
 • vattenförsörjning och avloppshantering
 • renhållning, avfallshantering och återvinning
 • fastighetsförvaltning
 • lokalvård
 • kostverksamhet.

Ledamöter i tekniska nämnden

Valnämnden

Valnämnden är reglerad i vallagen. Den har ansvar för att allmänna valet till riksdag, landsting och kommunfullmäktige samt val till EU-parlamentet genomförs. Nämnden ansvarar även för genomförande av eventuella folkomröstningar.

Ledamöter i valnämnden

Överförmyndarnämnden

I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares eller gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av dessa insatser.

Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av föräldrabalken.

Överförmyndaren i Vara ingår i organisationen Överförmyndare Västra Skaraborg tillsammans med överförmyndaren i Essunga, Grästorp, Lidköping och Götene. De samverkande överförmyndarna har kontor i stadshuset i Lidköping och mottagningsmöjligheter i respektive kommun. Handläggarna har dock sina fasta arbetsplatser i Lidköping.

Ledamöter i nämnden

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?