Övergripande mål 2024-2027

Kommunfullmäktige beslutade om kommunens övergripande mål för 2024-2027 den 19 juni 2023. Här kan du läsa om dem.

Vision, mål och indikatorer

Vara kommuns vision lyder: ”Vara Vågar! Vision 2030: I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden! I Vara kommun trivs alla att leva och bo.”

Med utgångspunkt från visionen har kommunfullmäktige i juni 2023 beslutat (§ 62) om övergripande mål och kommunövergripande indikatorer för perioden 2024-2027. Övergripande mål samt kommunövergripande indikatorer har tilldelats samtliga nämnder och kommunala bolag. De kommunövergripande indikatorerna utgör högprioriterade områden, kommunfullmäktige styr mot för måluppfyllelse av de övergripande målen. Indikatorerna ska fånga kärnan, det mest centrala för de övergripande målen och gemensamt för hela kommunkoncernen.

Nämnderna och de kommunala bolagen beslutar därtill om verksamhetsspecifika indikatorer vilka kopplas till de övergripande målen. De verksamhetsspecifika indikatorerna presenteras i verksamhetsplanen för nämnderna och de kommunala bolagen.

Övergripande mål och indikatorer 2024-2027

Kommunfullmäktige har antagit övergripande mål och tillhörande kommungemensamma indikatorer för Vara kommun för år 2024-2027. De övergripande målen är desamma som under föregående period:

 • Attraktivt Vara med livskvalitet för alla
 • Verksamhet med god kvalitet
 • Välmående arbetsplats
 • Hållbar ekonomi

Till de övergripande målen hör följande indikatorer:

 1. Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, %
 2. Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv
 3. Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, %
 4. Servicemätning-Nöjd med bemötandet via telefon, index
 5. Sjukfrånvaro totalt bland anställda, %
 6. Heltidsanställda månadsavlönade, %
 7. Medarbetarengagemang (HME), totalindex
 8. Budgetavvikelse, andel av total budget, %
 9. Årets resultat som andel av skatteintäkter & generella statsbidrag, %
 10. Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, %

Av ovanstående indikatorer tilldelas nr 1-8 samtliga nämnder och kommunala bolag. Nr 9-10 följs endast upp av kommunfullmäktige.

Attraktivt Vara med livskvalitet för alla

Ett attraktivt Vara med livskvalitet för alla är ett samhälle där människor har god hälsa, ett rikt kultur- och föreningsliv och upplever trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet.

Näringsliv, civilsamhälle och det offentliga skapar tillsammans goda förutsättningar för tillväxt och utveckling. Medborgare och företag har möjlighet att göra hållbara val som begränsar miljö- och klimatpåverkan.

Alla individer är aktiva i arbets- och samhällslivet där förutsättningar för barn och unga att klara grundskola och gymnasieskola har avgörande betydelse för framtida försörjning och hälsa.

Verksamhet med god kvalitet

I en verksamhet med god kvalitet ska alla individer bemötas på ett respektfullt sätt och relationer ska kännetecknas av öppenhet, hög tillgänglighet och ett gott bemötande.

Verksamheten ska vara effektiv, ändamålsenlig och leverera service och tjänster av hög kvalitet med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Välmående arbetsplats

En välmående arbetsplats innebär att alla medarbetare känner sig delaktiga och uppskattade och att allas kompetenser tas tillvara och utvecklas.

En välmående arbetsplats innebär även att en god och hälsosam arbetsmiljö är i fokus. Viktiga byggstenar är engagerat medarbetarskap, den etiska kompassen med gemensam värdegrund, coachande och tillitsbaserat ledarskap, en väl fungerande organisation, jämlikhet och mångfald.

Hållbar ekonomi

En hållbar ekonomi innebär att resurserna används effektivt, att budgetföljsamheten är god och att den ekonomiska planeringen är långsiktig. Det skapar förutsättningar för god välfärd och goda livsvillkor för såväl dagens som kommande generationer och för tillväxt och utveckling.

En hållbar ekonomi innebär även att medel ska investeras och resurser användas på ett sätt som bidrar till miljömässig och social hållbarhet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?