Skolskjutsbestämmelser förskoleklass och grundskola

Fastställd av bildningsnämnden 8 november 2011

Innehållsförteckning

Hemkommunens skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskola och särskola regleras i Skollagen och därutöver finns Skolskjutsförordningen. Till detta kommer kommunalt fastställda regler. För elever i förskoleklass finns ingen lagstadgad skyldighet att anordna skolskjuts men i Vara kommun ges dessa elever rätt till skolskjuts under samma förutsättningar som övriga elever.

För elev som är folkbokförd i Vara kommun och inskriven i förskoleklass/grundskola eller särskola anordnar kommunen resor till och från den skola som eleven hänvisas till.

Definitioner

Med skola avses F-9 enheter.

Med elev avses barn inom förskoleklass t o m år 9.

Med skolskjuts avses resa till och från skola, ej resor som görs under dagen som studieresor, idrottsdagar etc. Skolskjuts erbjuds i form av upphandlad skolskjuts, kollektivtrafik, taxi eller självskjuts. Skolskjutsansvarig svarar för planering av skolskjutsar och väljer den form som är den för kommunen förmånligaste formen för skolskjuts och de speciella omständigheter som kan gälla för enskild elev.

Med skolväg avses kortaste väg (kan vara bil, cykel, gångväg) till den skola dit eleven hänvisas.

Med hållplatsavstånd avses avståndet mellan hemmet och påstigningsplatsen.

Med självskjuts avses skjuts med föräldrar eller annan anhörig/bekant.

Med väntetid avses dels tiden mellan skolskjutsens ankomst till skolan och första lektionens början, dels tiden från sista lektionens slut till skolskjutsens avgång från skolan.

Med växelvis boende avses att elev bor på två adresser, regelbundet, halva tiden vardera hos vårdnadshavarna. De båda adresserna ska vara vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser varav den ena är elevens. Båda adresserna ska vara i Vara kommun. Det växelvisa boendet ska vara förordnat i domstol eller fastställt i ett godkänt avtal eller på annat sätt intygat.

Elever boende i ett bostadsområde/tätort kan behandlas lika vad gäller rätten till skolskjuts. Gångavstånd resp. hållplatsavstånd kan därvid för de längst bort boende överstiga nedan angivna avstånd.

Elev som inte är skjutsberättigad kan medfölja tur utan kostnad (inte linjetrafik) i mån av plats.

Vårdnadshavarna har ansvaret för eleven på väg från hemmet till skolan eller hållplatsen. Om eleven missat skolskjutsen har föräldrarna ansvaret för att eleven kommer till skolan. Efter skolan ska kommunen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till vårdnadshavarna när elev på överenskommen tid går från fritidshem/skola eller när elev stiger av skolskjutsen.

Avstånd

Skolskjuts anordnas i regel

 • för elever i förskoleklass med mer än 2 km skolväg
 • för elever år 1-6 med mer än 2 km skolväg
 • för elever år 7-9 med mer än 3 km skolväg

skjuts ordnas för det som överstiger km-gränsen.

Att elev har skolväg som berättigar till skolskjuts är inte liktydigt med att eleven hämtas vid hemmet.

Avståndet mellan hemmet och påstigningsplatsen ska om möjligt inte överstiga

 • för elev i förskoleklass: 2 km
  för elev i år 1-6: 2 km
  för elev år 7-9: 3 km

Det normala är att den skjutsberättigade eleven har skjuts från påstigningsplats/uppsamlingsplats men om det fordon (enl. avtal) som kör i området inte kan trafikera väg fram till påstigningsplats, enl. avstånd, ovan kan efter prövning i varje enskilt fall självskjutsersättning beviljas.

Även om avståndet till skolan understiger avståndet för skolskjuts, kan det, i vissa fall, vara mindre lämpligt att eleven ensam förflyttar sig från hemmet till skolan. Eftersom föräldrarna ansvarar för att eleven kommer till skolan, förutsätts att föräldrarna i sådana fall skjutsar eller följer eleven.

Form av skolskjuts

Skolskjuts erbjuds i form av upphandlade skolskjuts, resa med kollektivtrafik , taxi eller i vissa fall självskjuts. Skolskjuts ordnas efter skolans ramscheman. Kommunen väljer form av skolskjuts, i första hand fylls den upphandlade trafiken först.

Restid

Restiden för elever bör inte överstiga 120 min per dag. Samordning av skolskjutsar kan medföra att väntetid kan förekomma.

Tidtabeller

Elevskjutslista lämnas ut till eleven i god tid innan läsårsstart. Hållplats och tider kan förändras under pågående läsår.

Självskjuts

Till skolskjutsberättigad elev, där svårigheter finns att bereda skolskjuts, kan självskjutsersättning erbjudas. Förälder/anhörig skjutsar i dessa fall eleven till/från hållplats eller skola.

Ramscheman

Skolskjuts anordnas enligt skolans ramschema. Det kan medföra väntetider.

Skolor med samordnad skjutsning ska, så långt det är möjligt, anpassa tiderna/scheman till skolskjutsningen. Detta för att skolskjutsningen ska vara så kostnadseffektiv som möjligt.

Vid skjutsning som berör flera skolor, ska samordning ske mellan de olika skolorna.

Extra skolskjuts

Extra skolskjuts kan anordnas för

 • elev med funktionsnedsättning där behov av skolskjuts är uppenbart och varaktigt
 • elev som genomgått operation eller som lider av sjukdom där behovet av skolskjuts är styrkt genom intyg. Resor vid olycksfall täcks genom egen försäkring eller kommunens försäkring
 • elev, som av elevhälsan, bedöms vara i behov av skolskjuts. Skolskjuts medges inte till förälder folkbokförd i annan kommun.
 • skjuts vid växelvis boende söks för varje läsår. Skjuts medges enligt definitionen ovan. Där boendet ligger utanför skolans upptagningsområde kan det medföra lite längre restid/byte av fordon. Om förändring betr. boende sker under pågående läsår ska skolskjutsansvarig meddelas.

Trafikfarlig väg

E-20 och väg 47 bedöms som ”trafikfarlig väg” ur trafiksäkerhetssynpunkt. Elev år F-6 ska ej behöva korsa eller gå längs dessa vägar utan hjälp av vuxen.

Val av skola

Elev, som väljer skola belägen utanför sitt upptagningsområde men inom kommunen eller friskola inom kommunen är inte skolskjutsberättigad men kan erbjudas skolskjuts om det kan ske utan ekonomisk eller organisatorisk svårighet.

Samma regel gäller om eleven flyttar inom kommunen och väljer att gå kvar.

Elever med skolbarnomsorg

Skolskjuts medges inte mellan hem och skolbarnsomsorg.

Elev inskriven i skolbarnomsorg alla eller några dagar i veckan ombeds lämna information till skolskjutsansvarig med ev. schema. Vid behov enstaka dagar utöver schema medges skolskjuts om det är möjligt utan förändringar i tur.

Elever med busskort

Elev, som på grund av byte av adress, flyttar från kommunen o.s.v, ej längre är skolskjutsberättigad, ska omgående lämna busskort till skolan.

Skadat busskort/kort som inte fungerar utbytes gratis enligt Västtrafiks regler (hänvisas till skolexpeditionen) Elev, som tappar bort/blir bestulen på busskort, anmäler detta till skolexpeditionen. Förlorat kort spärras. En administrationskostnad tas ut för ersättningkort.

Information av busschaufför/utrymningsövning

Enligt Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter ska särskild genomgång hållas med de elever som färdas till och från skolan med skolskjuts. Genomgången bör omfatta trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid på- och avstigning, under färden samt vid förflyttning till och från fordonet. Vidare bör lämnas råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande i samband med eventuell olycka. Enligt avtal sköts detta av respektive skolskjutsentreprenör. Skolskjutsansvarig gör i början av nytt läsår tillsammans med entreprenör och skola upp en plan för genomförandet.

Ansvar

Elevens väg till skolan är ett delat ansvar.

Föräldrar – ansvarar för att eleven kommer till/från påstigningsplats och till dess att eleven kommer på bussen. Föräldrarna förutsätts svara för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller påstigningsplats under så lång tid till dess att barnet klarar att gå på egen hand. Föräldrar ansvarar också för att eleven följer ordningsregler.

Entreprenör – ansvarar för elevens av/påstigning. Ansvarar för eleven under transporten.

Skola – ansvarar för eleven när hon/han kommer till skolan. Ansvarar för eleven när hon/han väntar på fordonet före hemresa och ansvarar för att eleven kommer på fordonet hem.

Ordningsregler

De allmänna regler som gäller i skolan för ordning och uppförande gäller också i fordon och vid påstigningsplats. För allas säkerhet och trivsel är det viktigt att ljudnivån är låg. Väskor ska förvaras under sätet eller på avsedd hylla. Säkerhetsbälten ska användas. Vid behov tar entreprenören kontakt med skolan som i sin tur tar kontakt med vårdnadshavare.

Kontroll och uppföljning av skolskjutsavtal

En avstämning av respektive läsårs turer/km är i förhållande till antal km i basavtalet görs i början av varje läsår. Justering av pris sker terminsvis. Detta redovisas löpande i samband med tertialuppföljning.

Uppföljning av krav i avtal såsom t ex extra bromskontroll, förare, bussar, alkolås, tillbud görs enligt mall i början av varje läsår respektive löpande och redovisas till nämnden under hösten liksom plan för genomförande av/genomförda utrymningsövningar för skolskjutselever.

Besvärshänvisning

Kommunens beslut angående skolskjuts kan överklagas till förvaltningsrättsdomstolen enligt 28 kap. 5 § pkt Skollagen.

Skolskjuts till fristående eller andra kommunala skolor än den som kommunen skulle ha placerat eleven i kan endast överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap. 8 § Kommunallagen.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?