Biståndsbedömning, LSS

Här finns information om hur du ansöker om insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

LSS är förkortningen på en rättighetslag. Det betyder att du som uppfyller kraven för att ingå in någon av lagens personkretsar har rätt att få vissa insatser. Det förutsätter att du har behov av insatsen och inte kan tillgodoses på ett annat sätt. Oavsett din ålder eller ditt behov har du alltid rätt att ta kontakt med socialförvaltningen för att få ditt behov prövat.

Om du har behov av en insats enligt LSS eller socialtjänstlagen, SoL, ansöker du själv om den.

Ansök om biståndsinsatser

Du ansöker om biståndsinsatser enligt LSS via vår e-tjänst.

Företräds du av vårdnadshavare, god man, förvaltare eller ombud kan denne ansöka om insats åt dig. Ansökan om LSS- eller SoL-insatser kan göras hos individ- och familjeomsorgen via kontaktcenter.

Har du frågor eller behöver hjälp att fylla i eller behöver en utskriven version, kontakta biståndshandläggare via kommunens kontaktcenter.

Så här går det till att söka en insats enligt LSS

När du ansöker om en insats enligt LSS utreder en LSS-handläggare om du har rätt att få stöd. Handläggaren behöver då medicinskt underlag om din funktionsnedsättning, exempelvis intyg från läkare eller psykolog. Om du bedöms kunna få LSS-insatser, utreder handläggaren ditt behov av den insats du ansöker om eller om behovet tillgodoses på annat sätt.

När handläggaren fattat ett beslutet skickas detta tillsammans med utredningen till dig via brev. Om utredningen visar att du inte har rätt till den insats du ansökt om enligt LSS kan du ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen, SoL, hos handläggaren.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta handläggare via kontaktcenter.

Förhandsbesked för dig som vill flytta till Vara kommun

Om du bor i annan kommun men vill flytta till Vara kan du ansöka förhandsbesked enligt 16 § LSS, genom att kontakta en LSS-handläggare via kontaktcenter i Vara kommun.

Ansökan behandlas på samma sätt som om du redan var bosatt i kommunen, men börjar inte att gälla förrän du har flyttar hit.

En god man, förvaltare eller anhörig kan också hjälpa dig att ansöka. Socialsekreteraren bedömer sedan om du kan få stödet utifrån ditt behov och de lagar som gäller, som till exempel lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Vi arbetar sedan skyndsamt med att ge dig ett svar på din ansökan.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Länk till annan webbplats.

Socialtjänstlagen (SoL) Länk till annan webbplats.

Hur lång tid tar handläggningen av en ansökan?

Vi hanterar ditt ärende så snabbt som möjligt. Handläggare kommer att kontakta dig inom fem arbetsdagar efter att din ansökan har mottagits.

Om du inte är nöjd med beslutet?

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Du måste skicka in din överklagan inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet. Mer information om hur du gör för att överklaga står i beslutet du får.

Det har ska vara med i överklagan:

  • Vem som är beslutsfattare
  • Datum för beslutet
  • Vilket beslut det gäller
  • Varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha
  • Bifoga gärna handlingar som du tycker stödjer din uppfattning om vad du anser är felaktigt i beslutet.
  • Underteckna din överklagan och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Överklagan ställs till Förvaltningsrätten men du skickar den till:

Vara kommun
Socialtjänsten
Kommunhuset
534 81 Vara

Vilka olika stöd finns det att få?

Rådgivning

Du kan få stöd av personal med särskild kunskap om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara en kurator, psykolog, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

För att ansöka om rådgivning kontaktar du Västragötalands Regions habiliteringsverksamhet.

Personlig assistans

Om du har stora, varaktiga och omfattande hjälpbehov av personlig karaktär kan du få personlig assistans. Det innebär hjälp med personlig hygien, klä av och på sig, äta, andning och kommunicera med andra. Det vill säga de mest grundläggande behoven.

Om de grundläggande behoven inte är mer än 20 timmar per vecka så är det kommunen som beslutar om insatsen. Om det är mer än 20 timmar per vecka så är det Försäkringskassan som gör det.

Om du har personlig assistans har du rätt att vara med och bestämma vem som ska ge dig hjälp och hur den ska ges. Du kan välja en kommunal, privat eller kooperativ utförare.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice är till för vårdnadshavare eller anhöriga till personer som omfattas av LSS. Insatsen innebär att personal kommer hem en stund så att du med trygghet kan lämna hemmet och utföra egna aktiviteter. Avlösarservice kan ske regelbundet eller enstaka planerade tillfällen vid behov.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är till för att underlätta för dig att delta i samhällslivet, besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och gå promenader.

Daglig verksamhet

Du som tillhör personkrets 1 eller 2 enligt LSS-lagen, och som inte klarar ett arbete på den öppna arbetsmarknaden kan ha rätt till daglig verksamhet.

Kontaktperson

Om du har begränsade sociala kontakter kan du ha rätt till kontaktperson. Kontaktpersonen kan hjälpa dig att bryta isolering och ge dig möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. Du och kontaktpersonen kan till exempel ta en promenad, fika eller genomföra någon aktivitet tillsammans.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse är en möjlighet för dig med funktionsnedsättning att byta miljö en period. Det är samtidigt en möjlighet till avlösning för föräldrar och anhöriga. Korttidsvistelse kan se olika ut. Du kan till exempel bo tillfälligt på korttidshem eller hos en stödfamilj.

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Korttidstillsyn är en förlängd fritidsverksamhet för skolungdomar över 12 år med funktionsnedsättning. Det är tillgängligt före och efter skoldagen samt under lov och studiedagar.

Boende för vuxna

Om du är vuxen och i behov av dagligt återkommande stöd kan du ansöka om boende med särskild service. Det är lägenheter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Det finns olika typer av boenden, till exempel servicebostad eller gruppbostad.

Servicebostad: I en servicebostad får du stöd av personal utifrån dina behov. I närheten av din lägenhet finns det som regel en gemensamhetslokal för social samvaro.

Gruppbostad: En gruppbostad innebär att ett antal lägenheter (oftast 4-6 stycken) finns samlade runt gemensamma utrymmen. Här har du tillgång till personal dygnet runt.

Individuell plan

Om du har en insats beviljad enligt LSS-lagen har du också rätt att få en individuell plan. En sådan kan du ha nytta av när du vill planera inför en förändring i ditt liv. Det kan till exempel vara att flytta hemifrån, börja arbeta, studera eller något annat som är viktigt för dig. Den individuella planen är också bra om du tycker att det stöd du får inte blev som du tänkt dig.

Du avgör själv vad som är viktigast i planen och vem som ska delta på planeringsmötet. Handläggare ansvarar för att upprätta den. Det ni kommer fram till vid planeringsmötet skrivs ner i din individuella plan.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?