Bestämmelser för arbetsmarknadsrådet i Vara kommun

Antagna av kommunfullmäktige 29 mars 2021

Syfte och sammansättning

1 §

Arbetsmarknadsrådet är ett forum för statlig och kommunal samverkan i syfte att effektivisera arbetet med att få grupper som står långt från arbetsmarknaden att kunna etablera sig i arbetslivet. På arbetsmarknadsrådets agenda behandlas frågor som:

 • Arbetsmarknadsläget
 • Rekrytering
 • Kompetensförsörjning
 • Jämlikhet på arbetsmarknaden
 • Ohälsotal

2 §

Arbetsmarknadsrådet ska vara sammansatt av representanter för kommunala nämnder vars verksamheter berör arbetsmarknadsfrågor enligt följande:

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Ordförande och andre vice ordförande i Socialnämnden
 • Ordförande och andre vice ordförande i Bildningsnämnden
 • En representant från Arbetsförmedlingen ska erbjudas att ingå
 • En representant från Campus Västra Skaraborg ska erbjudas att ingå

Från förvaltningen deltar följande representanter:

 • Samhällsbyggnadschef
 • Arbetsmarknadschef
 • HR-chef

Inbjudan till Arbetsförmedlingen och Campus Västra Skaraborg samt anmälan av deras representanter sker vid mandatperiodens början. Vid avhopp anmäler aktuell organisation ny representant.

Val av ordförande

3 §

Kommunstyrelsen utser ordförande i Arbetsmarknadsrådet.

4 §

Socialnämnden utser en vice ordförande i Arbetsmarknadsrådet.

Organisation och natur

5 §

Arbetsmarknadsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Socialnämndens arbetsmarknadsenhet svarar för att samordna arbetet med arbetsmarknadsrådet, vilket bland annat innefattar stöd till ordförande vid utskick av kallelse, underlag, protokollföring, expediering etc.

6 §

Arbetsmarknadsrådet är ett remiss- och referensorgan. Arbetsmarknadsrådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.

Sammanträden

7 §

Arbetsmarknadsrådet sammanträder fyra gånger per år. Ytterligare sammanträden ska hållas om ordföranden eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.

8 §

Arbetsmarknadsrådets sammankomster är huvudsakligen diskussionsforum, vars diskussioner sammanställs i minnesanteckningar. Minnesanteckningar ska delges rådets ledamöter, kommunstyrelsen, socialnämnden och bildningsnämnden.

9 §

Kallelse och förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar ska skriftligen delges Arbetsmarknadsrådets ledamöter minst 7 dagar före sammanträdet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?