Bestämmelser för gatu- och kvartersnamnskommittén

Fastställd av kommunfullmäktige 27 april 2020

Syfte och sammansättning

§ 1

Gatu- och kvartersnamnskommittén ska bereda ärenden kring namnsättning av gator och kvarter, för vilka miljö- och byggnadsnämnden är beslutande organ.

§ 2

Gatu- och kvartersnamnskommittén skall vara sammansatt av representanter för kommunala nämnder, vars verksamhet berör namngivning av gator och kvarter:

  • En representant jämte ersättare från miljö- och byggnadsnämnden
  • En representant jämte ersättare från bildningsnämnden.

Val av ordförande

§ 3

Miljö- och byggnadsnämnden utser ordförande i gatu- och kvartersnamnskommittén.

§ 4

Bildningsnämnden utser vice ordförande i gatu- och kvartersnamnskommittén.

Organisation och natur

§ 5

Gatu- och kvartersnamnskommittén är organisatoriskt knutet till miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsförvaltningen svarar för att samordna arbetet med kommittén, vilket bland annat innefattar stöd till ordförande vid utskick av kallelse, underlag, protokollföring, expediering till lantmäteriet, berörda nämnder och övriga intressenter, etc.

§ 6

Gatu- och kvartersnamnskommittén är ett beredningsorgan för namn på gator och kvarter, för vilket Miljö- och byggnadsnämnden är beslutande instans.

Sammanträden

§ 8

Gatu- och kvartersnamnskommittén sammanträder vid behov.

§ 9

Vid behov ska gatu- och kvartersnamnskommittén ta in synpunkter från berörda intressenter eller parter med specialkunskap, så som bygdegårdsföreningar.

§ 10

Gatu- och kvartersnamnskommitténs ställningstaganden skall redovisas i protokoll efter varje sammanträde. Protokollet justeras av ordförande och en ledamot och skall delges miljö- och byggnadsnämnden.

§ 11

Kallelsen och förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar skall skriftligt delges kommitténs ledamöter minst 7 dagar före sammanträdet.

Ekonomi

§ 12

Sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår enligt kommunens arvodesreglemente för förtroendevalda. Varje nämnd utbetalar arvode och ersättning till sina egna representanter.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?