Bestämmelser för folkhälsorådet i Vara kommun

Antagna av kommunfullmäktige 26 april 2021

Syfte och sammansättning

1 §

Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Vara kommun, Västra Götalandsregionen och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Rådet är ett forum för långsiktigt samverkan för att främja en god och jämlik hälsa i befolkning genom strategiskt folkhälsoarbete. Rådets arbetssätt regleras närmare i det samarbetsavtal som finns mellan parterna, vilket även regleras rådets ekonomi och parternas åtagande.

2 §

Folkhälsorådet ska vara sammansatt av representanter för kommunala nämnder, samt representanter för Västra Götalandsregionen och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden enligt nedan:

 • En representant jämte ersättare från kommunstyrelsen.
 • En representant jämte ersättare från följande nämnder:
  • Bildningsnämnden
  • Socialnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Miljö- och byggnadsnämnden
 • Två representanter från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.
 • En representant från närhälsan ska bjudas in att ingå.
 • En representant från folktandvården ska bjudas in att ingå.

Från förvaltningen deltar följande representanter:

 • En representant från kommunens ledningsgrupp
 • Folkhälsostrateg i Vara kommun

Val av ordförande

3 §

Kommunstyrelsen utser ordförande i Folkhälsorådet.

4 §

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden utser vice ordförande i Folkhälsorådet.

Organisation och natur

5 §

Folkhälsorådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Folkhälsostrateg svarar för att samordna arbetet med folkhälsorådet, vilket bland annat innefattar stöd till ordförande vid utskick av kallelse, underlag, protokollföring, expediering, etc.

6 §

Folkhälsorådets sammanträden är i första hand ett diskussionsforum för folkhälsofrågor. Rådets synpunkter ska vara rådgivande för kommunstyrelsen och övriga nämnder. Ärenden som rör verksamheter utanför folkhälsorådets verksamhetsplan/budget skickas alltid vidare till berörd nämnd.

Folkhälsorådet har mandat att fatta beslut som inryms i den egna budgeten.

Sammanträden och information

7 §

Folkhälsorådet sammanträder fyra gånger per år, och rådets ledamöter och ersättare bjuds även in till den årliga utbildningsdagen för folkhälsoråden i Skaraborg. Ytterligare sammanträden ska hållas om ordföranden, vice ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.

8 §

Ett beredningsmöte med rådets presidium samt folkhälsostrateg ska hållas inför varje sammanträde.

9 §

Folkhälsorådets ställningstaganden ska redovisas i protokoll efter varje sammanträde. Protokollet förs på ordförandens ansvar. Avvikande synpunkter som framkommit ska antecknas.

Protokollet justeras av ordförande och en ledamot och ska delges rådets ledamöter samt anmälas i kommunstyrelsen.

10 §

Kallelsen med förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar ska skriftligen delges Folkhälsorådets ledamöter minst 7 dagar före sammanträdet.

11 §

Ersättare har rätt att närvara och yttra sig vid rådets sammanträden. Ersättarna har dock inte rätt att medverka vid beslut om ordinarie ledamot är närvarande.

12 §

Frågor om jäv prövas med stöd av 6 kapitlet 24 paragrafen kommunallagen (2017:725).

13 §

Rådet får fatta beslut i ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande och under förutsättningen att både kommunen och regionen är representerade.

14 §

Folkhälsorådet ska fortlöpande informeras om aktuella frågor i nämnderna som berör folkhälsofrågor. Nämndernas föredragningslistor ska tillsändas rådet om de har önskemål om detta.

15 §

Utöver sammanträden har rådets ledamöter rätt att delta i utbildningar och konferenser på rådets vägnar. Rådet eller kommunstyrelsen fattar beslut om ledamöternas deltagande.

16 §

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse ska överlämnas till kommunstyrelsen och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ekonomi

17 §

Vara kommun och Västra Götalandsregionen svarar för gemensam finansiering av folkhälsoverksamheten enligt gällande samverkansavtal.

18 §

Sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetslivsförtjänst utgår till folkhälsorådets ledamöter enligt kommunfullmäktiges antagna bestämmelser om ersättning till förtroendevalda (se Vara kommuns författningssamling).

Arvodesersättning till rådets representanter från kommunens nämnder betalas ut av kommunstyrelsen. Arvode och ersättningar för hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter administreras och betalas av Östra hälsooch sjukvårdsnämnden.

Folkhälsopris

19 §

Folkhälsorådet delar ut ett årligt folkhälsopris. Avsikten är att uppmuntra personer, föreningar, företag och andra lokala aktörer som arbetar med att öka hälsan hos invånarna i Vara kommun.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?