Bestämmelser för näringslivsrådet

Antagen av kommunfullmäktige 29 mars 2021

Syfte och sammansättning

1 §

Näringslivsrådet är ett forum för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor i syfte att skapa en attraktiv plats att besöka, bo och verka i.

Genom en regelbunden och öppen dialog mellan politiker, tjänstemän och näringsliv tas ett gemensamt ansvar för att:

 • tillvarata för näringslivet och kommunen gemensamma frågor så som infrastruktur, kommunikationer, tillgång på bostäder, rekryteringsförutsättningar etc
 • skapa samsyn kring olika samhällsaktörers uppdrag och förutsättningar
 • utbyta information om olika branschers nuläge och framtidsutsikter
 • skapa ett konkurrenskraftigt företagsklimat

2 §

Näringslivsrådet ska vara sammansatt av representanter för kommunala nämnder vars verksamheter berör strategiska samhällsutvecklingsfrågor enligt följande:

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • En representant från Företagarna ska erbjudas att ingå
 • En representant från Teknikföretagen ska erbjudas att ingå
 • En representant från LRF ska erbjudas att ingå
 • En representant från fastighetsägarna ska erbjudas att ingå
 • En representant från besöksnäringen ska erbjudas att ingå
 • En representant för transportbranschen ska erbjudas att ingå
 • En representant från träindustrin ska erbjudas att ingå
 • En representant från byggbranschen ska erbjudas att ingå
 • En representant från handeln ska erbjudas att ingå
 • En representant från Kulturella och kreativa näringar ska erbjudas att ingå

Från förvaltningen deltar följande representanter:

 • Samhällsbyggnadschef
 • Arbetsmarknadschef
 • Miljö- och byggchef

Inbjudan till berörda organisationer och företag samt anmälan av deras representanter sker vid mandatperiodens början. Vid avhopp anmäler aktuell organisation ny representant.

Val av ordförande

3 §

Näringslivsrådet utser inom sig ordförande.

4 §

Näringslivsrådet utser inom sig vice ordförande.

Organisation och natur

5 §

Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för att samordna arbetet med näringslivsrådet, vilket bland annat innefattar stöd till ordförande vid utskick av kallelse, underlag, protokollföring, expediering, etc.

6 §

Näringslivsrådet är ett remiss- och referensorgan.

Näringslivsrådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.

Sammanträden

7 §

Näringslivsrådet sammanträder fem gånger per år. Ytterligare sammanträden ska hållas om ordföranden eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.

8 §

Näringslivsrådets sammanträden protokollförs. Avvikande synpunkter som framkommit ska antecknas. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot och ska delges rådets ledamöter samt kommunstyrelsen. Protokollen offentliggörs på Vara kommuns officiella hemsida.

9 §

Kallelse med förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar ska skriftligen delges Näringslivsrådets ledamöter minst 7 dagar före sammanträdet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?