Gestaltningsrådet

Antagna av kommunstyrelsen 1 april 2020

Syfte och sammansättning

§ 1

Gestaltningsrådet i Vara kommun har som uppgift att säkerställa kompetens i gestaltningsfrågor ur ett estetisk, kulturellt och konstnärligt perspektiv från en punkt utanför den kommunala organisationen och med förmåga att se med utifrån kommande ögon på gestaltningens möjligheter i samhällsplaneringen i Vara kommun.

§ 2

I gestaltningsrådet finns konstnärlig och arkitektonisk yrkeskompetens kombinerad med lokal kännedom. Även andra kompetenser där konsten som samhällsbyggande faktor är avgörande kan komma ifråga.

Gestaltningsrådet består av sju ledamöter, enligt följande:

  • en förtroendevald ur kommunstyrelsens arbetsutskott
  • fyra ledamöter hämtas utanför kommunens geografiska område
  • två är boende men inte förtroendevalda i Vara kommun.

Ledamöterna i Vara kommuns gestaltningsråd sitter på personliga meriter och representerar ingen annan än sig själva. De väljs efter kunskap, intresse och renommé för fyra år i taget. Om en ledamot behöver lämna rådet, ersätts hen på återstoden av tiden.

Kommunstyrelsens nominerar och väljer arbetsutskottet representant. Kommunstyrelsen väljer övriga representanter efter nominering av stadsarkitekt

Organisation och natur

§ 3

Gestaltningsrådet sorterar under kommunstyrelsen. Ansvarig tjänsteman är stadsarkitekten.

Gestaltningsrådet kommer med synpunkter och ger rekommendationer på hur stadsbyggnad, konst och kultur tillsammans tas tillvara i såväl konkreta projekt som i framtida planering. Utgångspunkten är Vara kommuns kulturplan och gestaltningsprogram. Gestaltningsrådet ser till såväl nya som
äldre miljöer, byggnader och platser där gestaltning kan tillföra konstnärliga/kulturella värden och därmed höja kvalitén och/eller styrka hållbarheterna (miljömässig, ekonomiskt och social hållbarhet).

Gestaltningsrådet presenteras under mandatperioden för kommunens planer i framför allt Vara, Kvänum, Vedum och Stora Levene.

§ 4

Gestaltningsrådet kan vara ett remiss- och referensorgan för kommunala beslut rörande gestaltning. Det behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet

Sammanträden

§ 5

Gestaltningsrådet sammanträder vid behov.

§ 6

Gestaltningsrådets sammankomster är huvudsakligen diskussionsforum, varför inget officiellt protokoll förs.

§ 7

Rådets synpunkter kanaliseras genom stadsarkitekten. Minst en gång per år ska gestaltningsrådets arbete sammanställas och återrapporteras till kommunstyrelsen.

Ekonomi

§ 8

Sammanträdesersättning utbetalas enligt kommunens arvodesreglemente.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?