Bestämmelser för det kommunala rådet för funktionsrättsfrågor

Antagna av kommunfullmäktige 27 november 2023 § 98. Gäller från och med 5 december 2023.

Syfte och sammansättning

§ 1

Kommunala rådet för funktionsrättsfrågor (KRF) är ett organ för dialog och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för funktionsrättsorganisationerna som har medlemmar inom kommunen, dock inte i enskilda ärenden.

Funktionsrättsorganisationerna får genom KRF större delaktighet i samhällets insatser och kan där ta initiativ och arbeta aktivt för förändringar i den kommunala verksamheten samt ge förslag till åtgärder som berör organisationernas medlemmars förhållanden i samhället. Möjligheten ges vidare att yttra sig vid förberedelser för upphandling av entreprenad som berör funktionsrättsfrågor samt bevaka och verka för ökad tillgänglighet och delaktighet.

Genom KRF ges kommunen möjlighet att föra dialog med funktionsrättsorganisationerna i ett tidigt skede i beredningsprocessen samt att få deras synpunkter i ärenden som berör funktionsrättsfrågor.

Kommunen ska i alla funktionsrättsligt principiellt viktiga ärenden föra dialog med KRF före beslut.

Informera KRF om sin verksamhet och planerade förändringar samt om resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för personer med funktionsnedsättning i kommunen.

§ 2

KRF ska vara sammansatt av representanter för kommunala nämnder, vars verksamhet berör den aktuella gruppen samt representanter för funktionsrättsorganisationerna enligt följande:

 • Två representanter jämte två ersättare från kommunstyrelsen
 • En representant jämte ersättare från följande nämnder:
  • Bildningsnämnden
  • Socialnämnden
  • Miljö- och byggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
 • En representant jämte ersättare från primärvården ska erbjudas ingå.
 • En representant jämte ersättare från varje funktionsrättsorganisation med medlemmar i kommunen, som är anknuten till en riksorganisation för funktionshindrade.

Från förvaltningen deltar följande representanter:

 • De tjänstepersoner som är aktuella för de frågor som diskuteras.

Organisationer som ingår i KRF ska, efter sina årsmöten, anmäla vilka ledamöter och ersättare som ska ingå i KRF till kommunen. Vid avhopp anmäler aktuell organisation ny ledamot och ersättare till kommunen. Organisationernas representanter ska vara skrivna i kommunen.

Val av ordförande

§ 3

Kommunstyrelsen utser ordförande i KRF.

§ 4

KRF utser inom sig en vice ordförande.

Organisation och natur

§ 5

KRF är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för att samordna arbetet med rådet, vilket bland annat innefattar stöd till ordföranden vid utskick av kallelse, underlag, protokollföring, expediering, etc.

§ 6

KRF är ett remiss- och referensorgan.

KRF behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.

§ 7

KRF kan vid behov utse en granskningsgrupp, bestående av ett antal av rådets medlemmar, som har rätt att yttra sig på rådets vägnar mellan rådets ordinarie sammanträden.

Sammanträden

§ 8

KRF sammanträder fyra gånger per år.

Ytterligare sammanträden ska hållas om ordföranden, vice ordförande eller mer än hälften av KRF:s ledamöter begär det.

§ 9

KRF:s ställningstaganden ska redovisas i mötesanteckningar efter varje sammanträde.

Mötesanteckningarna ska delges rådets ledamöter och anmälas till kommunstyrelsen.

§ 10

Kallelsen med förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar ska skriftligt delges KRF:s ledamöter minst 14 dagar före sammanträdet.

§ 11

KRF ska fortlöpande informeras om aktuella frågor.

Även nämndernas föredragningslistor tillhandahålls KRF om de har önskemål om detta.

Ekonomi

§ 12

Vid resor som genomförs till arrangemang dit rådet har blivit inbjudet och utsett representanter, ges reseersättning enligt kommunens arvodesreglemente för förtroendevalda. Reseersättning utbetalas av kommunstyrelsen.

§ 13

Sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår till nämndernas representanter enligt kommunens arvodesreglemente för förtroendevalda. Varje nämnd utbetalar arvode och ersättning till sina egna representanter. Deltagande frivilligorganisationer svarar själva för frågan om eventuella ersättningar för sina representanter.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?