Bestämmelser för brottsförebyggande rådet i Vara kommun

Antagen av kommunfullmäktige 30 oktober 2023 § 89. Gäller från och med 1 november 2023.

Syfte och sammansättning

§ 1

Brottsförebyggande rådet i Vara kommun är ett organ för dialog och ömsesidig information i det strategiska brottsförebyggande arbetet där kommun och polis ingår.

Utgångspunkten för arbetet är kommunens skyldigheter till ett strategiskt arbete enligt Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Lagen innebär bland annat att i samverkan med polisen och övriga berörda aktörer ska kommunen kartlägga brottsligheten inom vårt geografiska område och ta fram en lägesbild. Utifrån lägesbilden ska kommunen sedan ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också inrätta en samordningsfunktion.

En viktig utgångspunkt i det brottsförebyggande arbetet är den lokala samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun.

§ 2

Brottsförebyggande rådet ska vara sammansatt av representanter för kommunala nämnder och bolag vars verksamhet berör brottsförebyggande arbete, samt representanter för polis enligt följande:

 • Tre representanter jämte tre ersättare från kommunstyrelsens arbetsutskott.
 • Ordförande med andre vice ordförande som personlig ersättare från följande nämnder:
  • Bildningsnämnden
  • Socialnämnden
 • Ordförande med förste vice ordförande som personlig ersättare från följande nämnder:
  • Miljö- och byggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
 • En representant från polisen ska erbjudas ingå.
 • En representant från Vara Bostäder AB ska erbjudas ingå.

Från förvaltningen deltar följande representanter:

 • Kommunens samordnare för det brottsförebyggande arbetet.

Val av ordförande

§ 3

Kommunstyrelsen utser ordförande i Brottsförebyggande rådet.

§ 4

Brottsförebyggande rådet utser inom sig en vice ordförande.

Organisation

§ 5

Brottsförebyggande rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Samordnaren för det brottsförebyggande arbetet ansvarar för att samordna arbetet i Brottsförebyggande rådet vilket bland annat innefattar stöd till ordförande vid utskick av kallelse, underlag, protokollföring, expediering etc.

§ 6

Brottsförebyggande rådet är ett remiss- och referensorgan.

Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.

Sammanträden

§ 7

Brottsförebyggande rådet sammanträder fyra gånger per år, efter varje kvartalsmöte inom VEST (Vara i Effektiv Samordning för Trygghet).

Ytterligare sammanträden ska hållas om ordföranden eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.

§ 8

Brottsförebyggande rådets ställningstaganden ska redovisas i anteckningar efter varje sammanträde.

Avvikande synpunkter som framkommit ska antecknas.

Anteckningarna ska delges rådets ledamöter samt anmälas till kommunstyrelsen.

§ 9

Kallelsen med förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar ska skriftligt delges Brottsförebyggande rådets ledamöter minst sju dagar före sammanträdet.

§ 10

Brottsförebyggande rådet ska fortlöpande informeras om aktuella frågor som berör det brottsförebyggande arbetet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?