Bestämmelser för kommunal rådet för funktionshindrade (KRF) i Vara kommun

Antagna av kommunfullmäktige 31 maj 2021 § 59

Syfte och sammansättning

1 §

Kommunala rådet för funktionshindrade (KRF) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationerna som har medlemmar inom kommunen, dock inte i enskilda ärenden.

Handikapporganisationerna får genom KRF större delaktighet i samhällets insatser och kan där ta initiativ och arbeta aktivt för förändringar i den kommunala verksamheten samt ge förslag till åtgärder, som berör de funktionshindrades förhållanden i samhället. Möjligheten ges vidare att yttra sig vid förberedelser för upphandling av entreprenad som berör funktionshindrade samt bevaka och verka för ökad tillgänglighet.

Genom KRF ges kommunen möjlighet att samråda med handikapporganisationerna i ett tidigt skede i beredningsprocessen samt att få deras synpunkter i ärenden som berör funktionshindrade. Via samrådet förstärks möjligheterna till inflytande för KRF.

Kommunen ska i alla för omsorgen om funktionshindrade principiellt viktiga ärenden:

 • Samråda med KRF före beslut.
 • Informera KRF om sin verksamhet och planerade förändringar samt om resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens funktionshindrade

2 §

KRF ska vara sammansatt av representanter för kommunala nämnder, vars verksamhet berör funktionshindrade samt representanter för handikapporganisationerna enligt följande:

 • Två representanter jämte ersättare från kommunstyrelsen.
 • En representant jämte ersättare från följande nämnder:
  • Bildningsnämnden
  • Socialnämnden
  • Miljö- och byggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
 • En representant jämte ersättare från primärvården ska erbjudas ingå.
 • En representant jämte ersättare från varje handikapporganisation med medlemmar i kommunen, som är anknuten till en riksorganisation för funktionshindrade.

Från förvaltningen deltar följande representanter:

 • En tjänsteperson från samhällsbyggnadsförvaltningen
 • En tjänsteperson från tekniska förvaltningen
 • En tjänsteperson från socialförvaltningen

Förvaltningarna avgör vilken representant från förvaltningen som är bäst lämpad att vara med på respektive rådssammanträde utifrån ärenden som ska behandlas. Utifrån dessa bestämmelser är det förvaltningschefen som anmäler till sekreteraren vem från förvaltningen som kommer att delta på
sammanträdet.

Organisationer som ingår i det kommunala rådet för funktionshindrade ska, efter sina årsmöten, anmäla vilka ledamöter och ersättare som ska ingå i kommunala rådet för funktionshindrade till kommunen. Vid avhopp anmäler aktuell organisation ny ledamot och ersättare. Organisationernas
representanter ska vara skrivna i kommunen.

Val av ordförande

3 §

Kommunstyrelsen utser ordförande i KRF.

4 §

KRF utser inom sig en vice ordförande.

Organisation och natur

5 §

KRF är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för att samordna arbetet med rådet, vilket bland annat innefattar stöd till ordföranden vid utskick av kallelse, underlag, protokollföring, expediering, etc.

6 §

KRF är ett remiss- och referensorgan. KRF behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.

7 §

KRF kan vid behov utse en granskningsgrupp, bestående av ett antal av rådets medlemmar, som har rätt att yttra sig på rådets vägnar mellan rådets ordinarier sammanträden.

Sammanträden och information

8 §

KRF sammanträder fyra gånger per år. Ytterligare sammanträden ska hållas om ordföranden, vice ordförande eller mer än hälften av KRF:s ledamöter begär det.

9 §

KRF:s ställningstaganden ska redovisas i protokoll efter varje sammanträde. Avvikande synpunkter som framkommit ska antecknas. Protokollet justeras av ordförande och en ledamot och ska delges KRF:s ledamöter.

10 §

Kallelsen med förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar ska skriftligt delges KRF:s ledamöter minst 14 dagar före sammanträdet.

11 §

KRF ska fortlöpande informeras om aktuella frågor. Även nämndernas föredragningslistor tillhandahålls KRF om de har önskemål om detta.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?