Altan eller uteplats

Här får du veta när en altan behöver bygglov eller är bygglovsbefriad.

Altaner kan kräva bygglov beroende på utformning samt placering. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Bygglov kan krävas om det är en tillbyggnad eller om det påverkar en byggnads yttre utseende avsevärt. Att bygga en altan kan även anses vara uppförande av en ny byggnad och på så sätt kräva bygglov för nybyggnad.

I varje enskilt fall måste det göras en bedömning av om uppförandet är att betrakta som en nybyggnad, tillbyggnad eller en sådan ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt. Denna bedömning gör byggenheten. Vid en bedömning behöver kontakt med byggenheten tas.

Bygglovsbefriad altan

Det finns dock undantag från krav på bygglov för att anordna en altan vid ett en- eller tvåbostadhus. För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • Altanen ska vara en uteplats på marken
  • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
  • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter
  • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns, om grannar inte medger närmare placering
  • Inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt

En altan som uppfyller dessa kriterier behöver heller inte följa bestämmelserna i den detaljplan eller områdesbestämmelser som fastigheten omfattas av.

Observera att även om altanen inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

Om den planerade byggnationen inte uppfyller kriterierna för lovbefrielse, behöver du söka bygglov.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?