Takkupor

Här får du information om vad som gäller om du vill uppföra takkupor.

Du behöver bygglov för att uppföra takkupor. Vissa undantag från lovplikten finns för en- och tvåbostadshus.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Undantag från bygglovsplikten för takkupor gäller en- och tvåbostadshus under vissa förutsättningar.

Kriterier för att takkupor ska vara lovbefriade:

  • Takkuporna får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Lovbefrielsen gäller inte på en komplementbyggnad.
  • Du får bygga max två stycken takkupor på bostadshuset. Har du redan en takkupa får du endast bygga en till, oavsett när befintlig takkupa uppfördes. Har du redan två takkupor kan du inte nyttja attefallsreglerna för ytterligare takkupor.
  • Takkupornas längd får uppta högst halva takfallets längd.
  • Åtgärden får inte innebära något ingrepp i bärande konstruktion, som till exempel takstolar.
  • Takkuporna får inte uppföras på en byggnad eller i ett område som är särskilt kulturhistoriskt värdefullt.

Om takkupan inte uppfyller alla kriterierna för lovbefrielse enligt ovan behöver du ansöka om bygglov. Finns det bestämmelser i detaljplanen om att takkupor kräver bygglov gäller inte lovbefrielsen.

Byggnader av kulturhistoriskt värde

I områden och för byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla behöver du söka bygglov
Även om du följer alla kriterier för bygglovbefriade takkupor behöver du söka bygglov om byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull eller ingår i sådant område.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 23 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?