Plank, pergola, staket och spaljé

Du behöver bygglov för att sätta upp plank. Även andra täta insynsskydd kan kräva bygglov. Läs här vad som gäller och om vilka undantag som finns.

Plank med skydd mot insyn och buller

Du behöver bygglov för att sätta upp plank. Ett plank är oftast en tätare och högre konstruktion än ett staket. Vanligtvis är plank utförda i trä, men kan även vara en stående glasskiva eller en segelduk som monteras stående. Konstruktionen har en avskiljande effekt och fungerar som ett skydd mot insyn och buller.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Du behöver inte bygglov om du ska uppföra ett plank vid en skyddad uteplats till ett en- eller tvåbostadshus.

För att undantaget ska gälla måste planket vara:

 • placerat invid ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • max 1,8 meter högt mätt från marken
 • placerat inom 3,6 meter från en- eller tvåbostadshuset
 • placerat på ett avstånd till tomtgräns mot allmän gata och park som är minst 4,5 meter placerat på ett avstånd till tomtgräns som är minst 4,5 meter. Du kan få bygga närmare tomtgränsen om grannfastighetens samtliga delägare godkänner det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att varje delägare skriver under på en situationsplan som visar plankets tänkta placering.

Alla insynsskydd och avskärmningar, oavsett om de kräver lov eller inte, behöver utformas och placeras trafiksäkert. De får till exempel inte skymma sikten vid korsningar och utfarter.

Pergola med eller utan tak

En pergola är en gles konstruktion som bärs upp av ben i hörnen. Pergolan används till exempel som växtstöd, där växternas bladverk efter en tid bildar ett skydd. Om du förser din pergola med någon form av tak, såsom markis eller segelduk, kan du behöva söka bygglov om taket är av permanent karaktär. Om pergolan är förankrad i en byggnad kan du behöva bygglov om åtgärden ses som en väsentlig yttre ändring av byggnaden.

Staket och luftig spaljé

Ett staket är oftast en lägre anordning med en avgränsande funktion. Eftersom staket i allmänhet är en lägre och/eller glesare konstruktion fungerar de sällan som skydd mot insyn och buller.

En spaljé är en stående mycket gles konstruktion som ofta används som stöd för växter. Spaljé består till övervägande del av luft och går att se igenom från alla håll.

Vanligtvis behöver du inte bygglov för att uppföra ett glesare staket eller en spaljé. Lovplikten för konstruktionen infaller först om den kan definieras som ett bygglovspliktigt plank.

Är det ett plank, ett staket, en spaljé eller en pergola?

Ibland hamnar en åtgärd i gränslandet och det kan vara svårt att avgöra om den ska ses som plank, staket, spaljé eller pergola. Då behöver vi göra en bedömning.

Hur görs bedömningen?

Vid en bedömning om en åtgärd behöver bygglov gör byggenheten en samlad bedömning av konstruktionens

 • höjd
 • längd
 • utförande och beständighet
 • genomsiktlighet
 • utformning
 • omgivningspåverkan
 • placering
 • ändamål

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?