Rivningslov

Här ansöker du och hittar du information om när du behöver söka rivningslov eller göra en rivningsanmälan.

Ansöka om rivningslov eller rivningsanmälan

Inom detaljplanelagt område behöver du alltid rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad. Utanför detaljplanelagt område reglerar eventuella områdesbestämmelser om rivningslov krävs. I de fall där rivningslov inte krävs behöver du göra en anmälan och invänta startbesked innan du får börja riva.

Om du vill flytta en befintlig byggnad från en plats till en annan behöver du först rivningslov på den gamla platsen. Du behöver även bygglov för nybyggnad på den nya platsen.

Detaljplanen, områdesbestämmelserna och byggnadens kulturhistoriska värde påverkar förutsättningarna för rivning på din fastighet.

Vid en ansökan om rivningslov görs en sammantagen bedömning av om byggnaden eller bebyggelsen bör bevaras utifrån dess historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde och om en rivning är förenlig med gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.

Du behöver inte rivningslov

  • Utanför detaljplanerat område om inte kommunen har infört utökad lovplikt i områdesbestämmelser.
  • För att riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov. Till exempel skärmtak eller friggebodar.
  • För att riva eller ta bort en byggnad som har uppförts med tidsbegränsat lov behöver du inte ansöka om rivningslov när tiden för tidsbegränsningen går ut.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?