Attefallshus

För att bygga ett Attefallshus räcker det oftast att endast lämna in en anmälan med bilagor. Läs här vad som krävs och anmäl via e-tjänst.

Ett Attefallshus är en komplementbyggnad/komplementbostadshus som får vara högst 30 kvadratmeter. Det krävs bygglov för nybyggnad men Attefallshus är undantagna från detta krav. Det krävs heller inget bygglov för att bygga till ett befintligt Attefallshus under förutsättning att alla de krav som gäller för Attefallshus uppfylls.

Observera att åtgärden är anmälningspliktig och anmälan ska skickas in till byggenheten. Byggnationen får påbörjas efter utfärdat startbesked.

Attefallshus är bygglovsbefriat om det

  • finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • det ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
  • är högst 30 kvadratmeter
  • har en taknockshöjd på maximalt 4 meter
  • placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset
  • placeras minst 4,5 meter från gräns
  • placeras minst 30 meter från järnväg
  • inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • som komplementsbostadshus inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • är befriat från krav på bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Om den tänkta åtgärden inte uppfyller kriterierna för lovbefrielse behöver du söka bygglov.

Det här ska du skicka med i anmälan

Situationsplan i skala 1:500

Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Om byggnaden placeras närmare grannes gräns än 4,5 m krävs godkännande från berörd granne. Godkännande ges genom daterad påskrift (underskrift och namnförtydligande) på situationsplanen. Alla delägare till fastigheten måste ge sitt godkännande.

Planritning i skala 1:100

Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut.

Fasadritning i skala 1:100.

Alla fasader ska redovisas.
Ange nya och befintliga marknivåer.
Ange material- och kulörval.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen redovisas de tekniska lösningar som används i byggnaden. Exempel på detta är beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energihushållning och säkerhet.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. De ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 23 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?