Balkong

Här får du veta vad som gäller om du vill bygga en balkong.

Bygglov krävs för att uppföra en ny balkong på en befintlig byggnad. Vissa undantag från lovplikten finns för en- och tvåbostadshus.

En balkong byggs oftast på en platta som förses med ett skyddsräcke och skjuter ut från byggnadens fasad.

Tänk på att ny balkong på en byggnad kan ge ökad insyn som kan medföra en olägenhet för grannarna.

Undantag för en- och tvåbostadshus

En balkong kan på ett en- och tvåbostadshus bedömas som en mindre tillbyggnad och vara bygglovsbefriad. Balkongens höjd över marken samt dess djup påverkar om den kan anses vara en bygglovsbefriad mindre tillbyggnad.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att bygga en bygglovsbefriad balkong

  • Balkongen får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
  • Balkongen ska bedömas som liten och inte anses dominerande på byggnaden
  • Balkongens utformning och placering måste stämma överens med gällande detaljplan
  • Om bestämmelse om avstånd till tomtgräns inte regleras i detaljplanen ska balkongen placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen, om inte grannen medger närmare avstånd
  • Byggnaden eller området inte bedöms som kulturhistoriskt värdefull

Observera att vid en byggnation av balkong måste balkongen vara väl utformad, uppfylla tekniska krav samt ha ett räcke som är minst 1,1 meter högt (små barn ska inte kunna klättra på räcket).

Om den planerade byggnationen inte uppfyller kriterierna för lovbefrielse, behöver du söka bygglov.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 23 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?